ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment

บริการนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (“ผู้ใช้บริการ”) แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (“เติมเงิน”) และแบบชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน (“รายเดือน”) ซึ่งประสงค์ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผ่านช่องทางการชำระเงินของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ผ่านระบบของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนโดยกด *299# โทรออก เพื่อสมัครรับบริการ จากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความ (SMS) แจ้งวิธีการเพิ่มช่องทางชำระเงินในการตั้งค่าเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามวงเงินที่ผู้ให้บริการกำหนด ผ่านระบบปฏิบัติการของเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ๆ อาทิ App Store และ Google play และ/หรือระบบปฏิบัติการอื่นใดที่รองรับ

3. ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการนี้ หากพบว่าผู้ใช้บริการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรคมนาคมไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ประกาศกำหนด หรือด้วยเหตุอื่นใดตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธบริการนั้นให้ผู้ใช้บริการทราบ

4. ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5. ผู้ใช้บริการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
5.1 ผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านบริการ TrueMove H Mobile Payment ตามวงเงินที่กำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถนำสิทธิการใช้งานคงเหลือจากการใช้บริการโทรคมนาคม มาคืนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่อไป

5.2 ผู้ใช้บริการแบบรายเดือน สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านบริการ TrueMove H Mobile Payment ตามวงเงินที่กำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการและผู้ให้บริการจะทำการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชในแต่ละเดือนที่มีการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการทั้งหมดตามที่ปรากฏในใบแจ้งค่าบริการคราวเดียวกัน หากผู้ใช้บริการมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆเกินกว่าวงเงินที่กำหนด และหรือ ค้างชำระค่าบริการใดๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว

6. วงเงินการใช้บริการ
6.1 ผู้ใช้บริการเติมเงินสามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามสิทธิการใช้งานคงเหลือที่มีอยู่จริง แต่คำนวณแล้วไม่เกินวันละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6.2 ผู้ใช้บริการรายเดือนสามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามวงเงินที่ผู้ให้บริการกำหนด แต่ไม่เกินวันละ 3,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ
7.1 บริการ TrueMove H Mobile Payment จะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน หรือสินค้าภายในแอปพลิเคชันบนระบบของผู้ให้บริการ และ
(ข) เรียกเก็บเงิน และค่าบริการต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการ ตามรายการที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน หรือสินค้าภายในแอปพลิเคชันข้างต้น

7.2 เมื่อผู้ใช้บริการเลือกชำระเงินผ่านบริการของผู้ให้บริการ ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการ และตกลงโดยชัดแจ้งที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรณีการทำรายการโดยบุคคลอื่นด้วย

7.3 ผู้ใช้บริการต้องทำรายการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด ดังนั้น เมื่อมีการทำธุรกรรมชำระเงิน:
(1) ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือ
(2) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ หรือ
(3) มีผู้ลับลอบนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการไปใช้ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ

ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกกรณี หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด

8. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ
8.1 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ TrueMove H Mobile Payment และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญากับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2 กรณีผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการเป็นข้อมูลที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ และเป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริง

8.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

9. ค่าธรรมเนียม
9.1 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เนื่องจากการใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment ตามอัตราที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อนทำรายการ ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment (หากมี) ปรากฎตามตารางท้ายนี้

9.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิ์กำหนด และหรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควร

10. การสิ้นสุดหรือการระงับบริการชั่วคราว
10.1 บริการนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการขอยกเลิก หรือ เลขหมายของทรูมูฟ เอช ซึ่งใช้ลงทะเบียนกับบริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการและการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการ

10.2 ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธการให้บริการ หรือระงับการให้บริการชั่วคราว หรือเพิกถอนการทำรายการทั้งหมด หรือบางส่วน ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ใช้บริการเติมเงิน มียอดเงินในระบบไม่เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและบริการ หรือมีการชำระค่าสินค้าและบริการตามวงเงินในข้อ 6.1 ครบจำนวนแล้ว
(ข) ผู้ใช้บริการรายเดือน มีการชำระค่าสินค้าและบริการตามวงเงินในข้อ 6.2 ครบจำนวนแล้ว
(ค) ผู้ใช้บริการปฎิบัติผิดเงื่อนไขการชำระเงิน หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
(ง) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความและ/หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการเปิดใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment
(จ) ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหาหรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(ฉ) ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าบริการ TrueMove H Mobile Payment อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการระงับการให้บริการ TrueMove H Mobile Payment ทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งเหตุระงับการให้บริการ TrueMove H Mobile Payment ให้ผู้ใช้บริการทราบทางระบบ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้้
(ช) ผู้ให้บริการมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือพบกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ หรือผู้หนึ่งผู้ใด หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

11. การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment
11.1 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำรายชำระเงินค่าบริการย้อนหลังได้ไม่เกิน 12 เดือน ด้วยตนเองผ่านช่องทางที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมัครใช้บริการไว้ หรือแจ้งความประสงค์เป็นคราว ๆ มายังหมายเลข 1242

11.2 ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลตามข้อ 11.1 ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ลงทะเบียนเปิดใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment เท่านั้น

12. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ที่หมายเลข 1242

13. การคืนสินค้าหรือบริการและเงินคืน
13.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีการซื้อขายสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ การคืนสินค้าหรือบริการใด ๆ เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ขายกำหนด

13.2 ผู้ใช้บริการอาจขอคืนเงินได้ ในกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ หรือคำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินต้องคืน

14. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นการล่วงหน้า

15. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการโอนสิทธิหน้าที่ของการให้บริการ TrueMove H Mobile Payment นี้แก่บุคคลอื่นใดได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ วันโอน โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการสามารถโต้แย้งการเรียกเก็บค่าบริการได้ภายใน 7 วันนับจากมีการเรียกเก็บค่าบริการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับการเรียกเก็บค่าบริการถูกต้องแล้ว

17. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าบรรดาคู่มือการใช้บริการ TrueMove H Mobile Payment เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ TrueMove H Mobile Payment ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงคำสั่ง คำแนะนำ หรือคำตอบรับใดจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟเอช เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ TrueMove H Mobile Payment