ลูกค้าทรู และ ดีแทค

คุ้ม 1

ซื้อมือถือ 5G

รับส่วนลดทันที
ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า

(สัญญา 12 เดือน)

ใช้บริการนานต่อเนื่อง

ครบ 2 ปี

คุ้ม 2

รับฟรี มือถือ 5G

มูลค่าไม่เกิน 6,240* บาท

หรือ รับคูปองส่วนลดมูลค่า 6,240* บาท
ซื้อมือถือ 5G เครื่องใหม่ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน

*ใช้แพ็กเกจรายเดือน 1199 บาท ต่อเนื่อง 2 ปี

รับฟรี มือถือ 5G

มูลค่าไม่เกิน 4,800* บาท

หรือ รับคูปองส่วนลดมูลค่า 4,800* บาท
ซื้อมือถือ 5G เครื่องใหม่ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน

*ใช้แพ็กเกจรายเดือน 899 นานต่อเนื่อง 2 ปี

รับฟรี มือถือ 5G

มูลค่าไม่เกิน 3,900* บาท

หรือ รับคูปองส่วนลดมูลค่า 3,900* บาท
ซื้อมือถือ 5G เครื่องใหม่ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน

*ใช้แพ็กเกจรายเดือน 699 นานต่อเนื่อง 2 ปี

มือถือ 5G รุ่นที่ร่วมรายการ


เงื่อนไข สมารท์โฟน 5G ราคาสุดคุ้ม ใช้บริการต่อเนื่องครบ 2 ปี รับฟรีมือถือ 5G
 1. เมื่อซื้อเครื่อง Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, vivo Y27 5G, vivo Y36 5G, vivo V29e 5G, vivo V29 5G (12/256GB), vivo V29 5G (12/512GB), vivo V30 5G ราคาพิเศษพร้อมสมัครหรือมีแพ็กเกจรายเดือน 5G Better Device Bonus, 5G together Device Bonus เริ่มต้น 699 หรือ 899 บาท โดยตกลงใช้บริการแพ็กเกจเป็นระยะเวลา 12 เดือน (ระยะสัญญา 12 เดือน) และเมื่อใช้บริการแพ็กเกจดังกล่าวนานต่อเนื่องไปจนครบกำหนด 24 เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  1. สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจรายเดือน 699 บาท รับฟรีโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น 5G มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,900 บาท หรือ เลือกรับส่วนลดมูลค่า 3,900 บาท ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G รุ่นอื่นๆ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด (ระยะสัญญา 12 เดือน)
  2. สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจรายเดือน 899 บาท รับฟรีโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น 5G มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 4,800 บาท หรือ เลือกรับส่วนลดมูลค่า 4,800 บาท ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G รุ่นอื่นๆ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด (ระยะสัญญา 12 เดือน)
   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องมารับสิทธิ์ภายใน 24 เดือน หลังจากครบกำหนดตามข้อ 1. และต้องใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำตามที่กำหนดนานต่อเนื่องจนถึงวันที่มารับสิทธิ์
  3. สำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจรายเดือน 1199 บาท รับฟรีโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น 5G มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 6,240 บาท หรือ เลือกรับส่วนลดมูลค่า 6,240 บาท ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G รุ่นอื่นๆ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด (ระยะสัญญา 12 เดือน)
 2. กรณีที่ผู้ใช้บริการปรับ ลดแพ็กเกจ หรือ เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่นนอกเหนือจาก 5G Better Device Bonus , 5G together Device Bonus ในอัตราที่กำหนดไว้ ระหว่างรอบค่าบริการที่ 1 ถึง 24 สิทธิ์ส่วนลดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น 5G จะสิ้นสุดทันที
 3. สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตเงินคืน หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 4. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าหากรับบริการตามสิทธิพิเศษนี้ทับซ้อนกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการมีอยู่ก่อนแล้วอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษนี้
 5. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบตามช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 5G ได้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ 5G และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
 7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 5G ได้ที่ http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
 8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
   • ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
  2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 24 รอบค่าบริการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th หรือ www.true.th
เงื่อนไขซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 2. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง)
 3. ระยะสัญญา 12 เดือน
 4. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 5. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 6. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 8. สำหรับผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งถูกจำกัดการใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะ ยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
  • ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
  • ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 รอบบิลติดต่อกัน อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
 11. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า รายละเอียด