คุ้มสุดในกาแล็กซี่

Samsung Galaxy A Series

ลดสูงสุด 50%
ทั้งเครื่อง ทั้งแพ็กเกจ

รุ่นที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 2. การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่านช่องทางการจำหน่าย dtac online store , chat and shop สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป
 3. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
 4. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
 5. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 6. ระยะสัญญา 12 เดือน
 7. สำหรับลูกค้าปัจจุบันก่อนรับสิทธิ์พิเศษซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย ต้องไม่มียอดค้างชำระกับบริษัท
 8. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 9. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ยกเว้น สำหรับลูกค้าปัจจุบันรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เลขหมายที่รับสิทธิ์ติดสัญญาจากรายการส่งเสริมการขายอื่นและมีระยะสัญญาคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ ระยะเวลาติดสัญญานับต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 10. ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 11. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 12. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 13. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 14. สำหรับผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งถูกจำกัดการใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะ ยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
  • ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
  • ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 รอบบิลติดต่อกัน อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
 17. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า รายละเอียด
เงื่อนไขแพ็กเกจ 5G Super Galaxy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 5G Super Galaxy

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (“ผู้ใช้บริการ”) ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) แบบชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน (Post Paid) ในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง
 2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. รายการส่งเสริมการขาย 5G Super Galaxy 699
    ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจ 33% คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจาก 1049 จ่ายเพียง 699 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
    สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   1. บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 70 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   2. โทรนอกเครือข่าย 300 นาที
   3. โทรในเครือข่ายฟรี 24 ชม.
   4. บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   5. บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  2. รายการส่งเสริมการขาย 5G Super Galaxy 849
    ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจ 50% คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจาก 1699 จ่ายเพียง 849 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
    สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   1. บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ได้ไม่จำกัดปริมาณ
   2. โทรฟรีทุกเครือข่าย 1000 นาที
   3. บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   4. บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  3. รายการส่งเสริมการขาย 5G Super Galaxy 1199
    ส่วนลดค่าบริการแพ็กเกจ 45% คิดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนจาก 2199 จ่ายเพียง 1199 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
    สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายปกติ
   1. บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ได้ไม่จำกัดปริมาณ
   2. โทรฟรีทุกเครือข่าย 1700 นาที
   3. บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
   4. บริการ Voice Mail และ Miss Call Alert
  4. Fair Usage Policy: บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆการใช้งาน Bit Torrent,การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ
 3. อัตราค่าใช้บริการทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 5G/4G/3G และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ
 4. บริษัทฯ มีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ได้ทันที หากปรากฎว่าไม่มีการใช้บริการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันเปิดใช้บริการ โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป
 5. บริการที่รวมอยู่ในรายการส่งเสริมการขาย TrueID ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน login และ logout สามารถใช้บริการดูทีวีสตรีมมิ่ง, หนัง, เพลง, บทความ ผ่านเมนู Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ Entertainment ไม่นับรวมในการใช้งานในเมนู Privileges, Cloud และ Payment
 6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ 5G ได้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับ 5G และอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น
 7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 5G ได้ที่ http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
 8. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
  1. ผู้ใช้บริการต้องเลือกใช้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ Password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทางข้อความสั้น (SMS)
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
  4. หากผู้ใช้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดให้
  5. ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการ มีความจำต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session Time Out) ทุกๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
  7. Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
 10. บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ อาจจำกัด ลดทอน ปรับปริมาณ และ/หรือ ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ สำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 100 GB ขึ้นไปในแต่ละรอบค่าบริการ ผู้ใช้บริการจะถูกจำกัดให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 3 Mbps. จนกว่าจะครบรอบค่าบริการนั้นๆ และสามารถใช้บริการได้ตามปกติในรอบค่าบริการถัดไป โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการมีการใช้บริการในลักษณะไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน มีพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช้บริการผู้ใช้บริการรายอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ อาจด้วยการดาวน์โหลด อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ การใช้งานใดๆ ที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่องและอื่นๆ ทั้งนี้การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการรายนั้นๆได้ตามสมควร
  สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 11. อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงการใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ หรือบริการเสริมอื่นที่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 12. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
   • ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
  2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 13. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 14. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 รอบค่าบริการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายน โดยจะมีข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนการสิ้นสุดสิทธิพิเศษล่วงหน้า 30 วัน ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายอื่นโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่ายินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใช้กับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์ กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แพ็กเกจ dtac 5G Better+ และ true 5G Together+ และ 499 บาท
 1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 499 บาท นาน 12 รอบบิล
 2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 250 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 3. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1. 5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps – 1 Gbps และ 4G ความเร็วสูงสุดที่ 300 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps รวมฟรี 40GB/รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ
 5. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุดเป็น 4 Mbps
 6. ค่าบริการส่วนเกินในประเทศ SMS 2.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย