True

Drone

โดรนอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

นสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบ ถ่ายภาพ ติดตามการเติบโต หรือเก็บข้อมูลผลผลิตของพืช เพื่อนำมาคาดการณ์และวางแผนการจัดการแปลง โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบแผนที่ในการกำหนดพิกัดแปลงพืช เพื่อให้โดรนเข้าไปทำงานได้โดยอัตโนมัติ ดูขอบเขตการปลูกพืชว่าปลูกในเขตที่กำหนดหรือไม่ (Land Boundary) ช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะหน้าดินก่อนปลูกพีช (Soil Surface Analysis) เช่น วัดความชุ่มชื้น หรือแม้แต่ประเมินว่าพืชที่ปลูกนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด มีศัตรูพืชหรือไม่ (Crops Health Check) รวมถึงการประมาณการผลผลิตที่จะได้ โดรนจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมถึงลดความผิดพลาดจากการใช้แรงงานคน

คุณสมบัติเด่น
ใช้สำรวจพื้นที่
ตรวจสอบ ถ่ายภาพ และติดตามการเติบโตของพืช
ประมวนผลข้อมูลบน AI
ช่วยในการวางแผนและจัดการแปลงเพาะปลูก รวมถึงการประเมินผลการผลิต
เชื่อมโยงกับระบบแผนที่
ระบุพิกัดแปลงพืชได้

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X