True 5G

Smart Censoring System

เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยควบคุมและติดตามการทำเกษตรกรรมแบบครบวงจร

การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยควบคุมและติดตามการทำเกษตรกรรมแบบครบวงจรได้ทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์เซ็นเซอร์ภายในพื้นที่พาะปลูกจะช่วยให้ติดตามข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งการตรวจสอบสภาพอากาศ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ความเข้มของแสง อุณหภูมิ ความเร็วทิศทางลม และคุณภาพของดินเพื่อช่วยให้กษตรกรสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำ การให้ปุ๋ย การควบคุมโรคและแมลง การปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะกับพืช ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ จะถูกรวบรวมและส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์โฟน เพื่อนำมาวางแผนการเกษตรได้แม่นยำขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นให้แก่เกษตรไทย

คุณสมบัติเด่น
ควบคุมและติดตามการเกษตรแบบครบวงจร
Censor
แสดงข้อมูลแบบ Real time ผ่าน Application

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X