True 5G

MedTech Ambulance

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือแพทย์อัจฉริยะ

มีกล้องวงจรปิดระดับ HD ติดไว้3จุด ซึ่งจะเป็นกล้องหน้ารถ กล้องในห้องคนขับ และกล้องภายในรถ จะ ทำการ Streaming เหตุการณ์ต่างๆถายในรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อให้แพทย์สามารถ ประเมินสถานการณ์และอาการของผู้ป่วยได้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง และการให้คำแนะนำเบื้องต้น ต่างๆ ทั้งรถพยาบาลนี้ยังมีระบบ GPS ที่ระบุตำแหน่งรถได้

คุณสมบัติเด่น
GPS
ติดตามตำแหน่งรถพยาบาล
VDO Streaming
สามารถ VDO Call ได้ภายในรถพยาบาล

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

โรงพยาบาลวิภาราม