True 5G

Smart Telemed

แว่นตาฉายภาพทางไกลอัจฉริยะ

เป็นแว่นที่ถ่ายทอดภาพและเสียงที่อยู่ภายรถไปยังโรงพยาบาล ปลายทาง ช่วยให้แพทย์สามารถแนะนำการรักษาเบื้องต้นที่ถูกต้องได้ เนื่องจากแพทย์เห็นภาพที่ ใกล้ขึ้น

คุณสมบัติเด่น
ถ่ายทอดภาพและเสียง
ช่วยให้แพทย์แนะนำการรักษาเบื้องต้นได้

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

โรงพยาบาลศิริราช