True 5G

Smart Live Security

แพลตฟอร์มควบคุมความปลอดภัยระหว่างส่วนกลางและวิทยุสื่อสาร

แพลตฟอร์มควบคุมความปลอดภัยระหว่างส่วนกลางและวิทยุสื่อสาร สามารถถ่ายทอดสด เหตุการณ์เฉพาะหน้า พร้อมทั้งบันทึกภาพและเสียงแบบ real time และยังสามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ เพื่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว สามารถบังคับให้อุปกรณ์ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ เมื่อเห็นความผิดปกติ เพื่อให้หน่วยเคลื่อนที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามตำแหน่งที่แสดงในหน้าจอของศูนย์สั่งการอีก
ทั้งในสภาวะเมื่อต้องการควบคุม ยังสามารถตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่ที่ตั้งขอบเขตการดูแลไว้ (Geofencing Alarm) เพื่อให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้น ๆมีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยแบบ One Click Control

คุณสมบัติเด่น
เพิ่มความปลอดภัยระหว่างการสื่อสาร
สามารถเชื่อมต่อ device ได้หลายเครื่อง
มี GPS บอกตำแหน่งแต่ละ device

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

กรมสรรพสามิต

สอบถามข้อมูล