True 5G

Environmental Building Monitoring

Platform สำหรับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นอาคารที่ได้รับการรับรอง LEED มีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบด้านลบต่อสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

คุณสมบัติเด่น
ผ่านการรับรองจาก LEED
ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

USE CASE LOCATION

Facebook True Digital Solution's inbox