True 5G

Digital AI Density Solution

การดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยได้ครบจากส่วนกลางเพียงที่เดียว ด้วย Dashboard

การดูแลและบริหารจัดการความปลอดภัยได้ครบจากส่วนกลางเพียงที่เดียว ด้วย Dashboard ที่สามารถดูข้อมูลจากจากอุปกรณ์ภายในพื้นที่ อย่าง กล้อง CCTV ที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลทั้งผู้คนและสิ่งของในบริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การตรวจความหนาแน่นของพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้น สามารถวางแผนบริหารบุคลากรและทรัพยากรขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ทำให้เมืองอัจฉริยะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

คุณสมบัติเด่น
ใช้กล้อง CCTV
จำแนกใบหน้า เพศ อายุ อารมณ์ และเก็บข้อมูล คนที่เดินผ่าน
Dashboard แสดงข้อมูลแบบ real-time
ทำสถิติรายวันของคนที่เข้ามา

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X