True 5G

Retail Tech System

ระบบบริหารจัดการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน หรืออาคาร พร้อม Dashboard แสดงผลแบบ Real Time

แสดงผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เดินผ่าน เดินเข้า-ออก เดินภายในร้าน ผ่าน Dashboard ที่จะแสดงผลข้อมูล จำนวนคน เพศ ความถี่ บริเวณที่มีความหนาแน่นของลูกค้าบริเวณที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่นาน โดยเก็บภาพจากกล้อง CCTV แล้วนำไปวิเคราะห์ผลบน Cloud

คุณสมบัติเด่น
Dashboard แสดงผลข้อมูลลูกค้า เข้า-ออก
เก็บข้อมูลลูกค้าผ่านกล้อง CCTV
ใช้เทคโนโลยี AI analytic ในการบริหาร จัดการ

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X