True 5G

AR Smart Shelf

แสดงข้อมูลสินค้าในรูปแบบ Smart Shelf

แสดงข้อมูลสินค้าในรูปแบบ Smart Shelf โดยใช้งานผ่าน App True 5G AR และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จริงผ่าน WeMall E-Commerce Platform

คุณสมบัติเด่น
แสดงข้อมูลสินค้าในแบบ Smart Shelf
ใช้ AR แทนการนำสินค้าจริงมาวาง
ลดต้นทุนในการ renovate ร้าน

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X