True 5G

Automate AdsTech

เปลี่ยนโฆษณาในรูปแบบเดิมมาเป็นโฆษณาที่เจาะจงกับลูกค้าแต่ละบุคคล

เปลี่ยนโฆษณาในรูปแบบเดิมมาเป็นโฆษณาที่เจาะจงกับลูกค้าแต่ละบุคคล ด้วยการนำเสนอผ่านจอขนาดใหญ่ และใช้กล้อง CCTV ในการเก็บรวบรวมและวิเคาะห์ข้อมูลของลูกค้า ทั้งเพศและอายุของลูกค้า รวมถึงสามารถเลือกโฆษณาและโปรโมชั่นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่น
แสดงโมษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผ่านจอขนาดใหญ่
ใช้กล้อง CCTV เก็บข้อมูลลูกค้า
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมาย

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X