True 5G

Retail Assistant Bot (Temi)

ยกระดับการบริการในห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้า ร้านค้าและร้านอาหารด้วย Temi Robot

หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะ ที่ช่วยต้อนรับและดูแลลูกค้า พาไปยังจดหมายภายในพื้นที่ตามที่กำหนดหรือทำ VDO Call คุยกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอที่ตัวหุ่น โดยลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าที่สนใจได้ นอกจากนี้ Temi ยังสามารถเสิร์ฟสินค้าให้กับลูกค้าตามโต๊ะได้อีกด้วย ช่วยสร้างสีสันและความประทับใจในบริการช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานต้อนรับ

คุณสมบัติเด่น
ต้อนร้บและดูแลลูกค้า
พร้อมพาไปยังจุดหมายที่กำหนดแทนพนักงาน
Video call
ฟีงก์ชั่น Video call กับเจ้าหน้าที่
แสดงสื่อโฆษณา
ได้ทั้งภาพและวิดีโอ

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

TRUE SHOP