TRUE 5G
AGRICULTURE

True 5G

Robo-greet

หุ่นยนต์ Humannoid อัจฉริยะที่เพิ่มสีสันให้กับการต้อนรับที่เป็นมิตร

รายละเอียด

True 5G

Digital Cow

ระบบจัดการปศุสัตว์อัจฉริยะ

รายละเอียด

True 5G

Digital Shrimp Master

เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงกุ้ง

รายละเอียด

True

Drone

โดรนอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

รายละเอียด

True 5G

Smart Censoring System

เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยควบคุมและติดตามการทำเกษตรกรรมแบบครบวงจร

รายละเอียด