មើលជាភាសាអ្នក

ទស្សនកិច្ចប្រទេសថៃ

ស៊ីមកាតទេសចរណ៍

អត្រាហៅចេញក្រៅប្រទេសល្អបំផុត
ប្រើបានតាមតំរូវការ
ទិញគំរោងតាមចិត្ត
ត្រឹមតែ 49បាត
Tourist Sim 49
ទឹកប្រាក់បន្ថែម លុយសំរាប់តេ 15 បាត
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99បាត/នាទី
ហៅចេញក្រៅប្រទេស 1បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់ រយៈពេល 24ម៉ោង
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
លេង14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ 24 ម៉ោង
ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស បញ្ចូលលុយ​ 100 បាត
ហ្វ្រី :
លេង 14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ រយៈពេល8ថ្ងៃ្ងៃ
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល 8ថ្ងៃ
សាកសមសំរាប់តំរូវការ
ប្រើស៊ីមរយៈពេលខ្លី
ត្រឹមតែ 299បាត 8 ថ្ងៃ
Tourist Sim 299
ទឹកប្រាក់បន្ថែម លុយសំរាប់តេ 100 បាត និងតេក្នុងប្រព័ន្ធហ្វ្រី​ 24 ម៉ោង
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99 បាត/នាទី
ហៅចេញក្រៅប្រទេស ការចាប់ផ្តើម 1បាត/នាទី តាមរយៈ 00600
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 15GB ក្នុងល្បឿនលឿនបំផុត
ពេលប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ហើយអាចលេងបន្តទៀតបាន
1.5 បាត/MB
អត្រាប្រើប្រាស់
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល 24 ម៉ោង
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
 • 10GBសំរាប់លេង TikTok និង Douyin
 • លេង14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ 8 ថ្ងៃ (មិនគិតថ្លៃសេវាកម្មបន្ថែម)
សាកសមសំរាប់តំរូវការ
ប្រើស៊ីមរយៈពេលវែង
ត្រឹមតែ 599បាត 15 ថ្ងៃ
Tourist Sim 599
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 50 បាត
ហៅចេញក្នុងប្រទេសថៃ 0.99 បាត/នាទី
ហៅចេញក្រៅប្រទេស ការចាប់ផ្តើម 1បាត/នាទី តាមរយៈ 00600
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 30GB ក្នុងល្បឿនលឿនបំផុត
ពេលប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ហើយអាចលេងបន្តទៀតបាន
1.5 បាត/MB
អត្រាប្រើប្រាស់
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
ហ្វ្រីវ៉ាយហ្វាយឥតកំនត់រយៈពេល 24 ម៉ោង
ទឹកប្រាក់បន្ថែម
 • 10GBសំរាប់លេង TikTok និង Douyin
 • លេង14 កម្មវិធីសូឈៀលឥតកំនត់ 15 ថ្ងៃ (មិនគិតថ្លៃសេវាកម្មបន្ថែម)

ស៊ីមកាតប្រទេសជិតខាង

អត្រាហៅចេញល្អចំផុតទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា
ត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 15 បាត
ហៅចេញទៅមីយ៉ាន់ម៉ា
តេទៅលេខប្រព័ន្ធ MPT3បាត/នាទី

ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត4បាត/នាទី
ទទួលសិទ្ធិតេអត្រាពិសេស
តេក្នុងអត្រាពិសេសត្រឹម 1.5បាត/នាទី
សំរាប់លេខប្រព័ន្ធ MPT
និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត 3បាត/នាទី

ភ្ជាប់ចុច *606*101#
(តំលៃ 29បាត ប្រើបាន 30ថ្ងៃ)


តេតាម 00600 តំលៃ 2.5បាត/នាទី
និង ទទួលបានអ៊ិនធឺណេតហ្វ្រី 500MB

ភ្ជាប់ចុច *606*117#
(តំលៃ 7បាត 7ថ្ងៃ)
តេក្នុងប្រទេសថៃ
Truemove H 1 បាត/ម៉ោង
ក្រៅប្រព័ន្ធ 1 បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 2GB ប្រើបាន 7 ថ្ងៃ
1.5 បាត/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ហ្វ្រី Youtube 7 ថ្ងៃ
(1 ម៉ោង/ថ្ងៃ)
1 បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម បញ្ចូលលុយ
ទទួលបានហ្វ្រី :
ពេលបញ្ចូលលុយគ្រប់ 50 បាត
ប្រើកម្មវិធីសូឈៀលទាំងនេះ​ឥតកំនត់បាន 30ថ្ងៃ
បញ្ចូលលុយ 100 បាត
Facebook 3 ខែ
ត្រឹមតែ 49฿
ទឹកប្រាក់បន្ថែម និយាយ 15 បាត
ហៅចេញទៅប្រទេសកម្ពុជា
3បាត/នាទី
ទទួលសិទ្ធិតេអត្រាពិសេស
តេតាម 00600 តំលៃ 2បាត/នាទី

ភ្ជាប់ចុច *606*003#
(តំលៃ 29បាត ប្រើបាន 30ថ្ងៃ)


តេតាម 00600 តំលៃ 2.5បាត/នាទី
និង ទទួលបានអ៊ិនធឺណេតហ្វ្រី 500MB

ភ្ជាប់ចុច *606*118#
(តំលៃ 7បាត 7ថ្ងៃ)
តេក្នុងប្រទេសថៃ
Truemove H 1 បាត/ម៉ោង
ក្រៅប្រព័ន្ធ 1បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 2GB ប្រើបាន 7 ថ្ងៃ
1.5 បាត/MB
ការប្រើប្រាស់លើសកំណត់
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ហ្វ្រី Youtube 7 ថ្ងៃ
(1 ម៉ោង/ថ្ងៃ)
1 បាត/នាទី
ទឹកប្រាក់បន្ថែម បញ្ចូលលុយ
ទទួលបានហ្វ្រី :
ពេលបញ្ចូលលុយគ្រប់ 50 បាត
ប្រើកម្មវិធីសូឈៀលទាំងនេះ​ឥតកំនត់បាន 30ថ្ងៃ
បញ្ចូលលុយ 100 បាត
Facebook 3 ខែ

របៀបប្រើប្រាស់

ស្វែងរកទិញស៊ីមទេសចរណ៍

ព្រលានយន្តហោះ

ព្រលានយន្តហោះសុវណ្ណាភូមិ ជាន់ទី2 អគារអ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival),​ ទីតាំងកន្លែងយកវ៉ាលី លេខ17, ច្រកចេញលេខ 5
ព្រលានយន្តហោះដនមឿង ជាន់អ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival), ច្រកចេញលេខ 3,5
ព្រលានយន្តហោះភូកេត អគារទី2, ច្រកចេញលេខ 3
ព្រលានយន្តហោះឈៀងម៉ៃ, ច្រកចេញលេខ 1,2
ព្រលានយន្តហោះឈៀងរ៉ៃ
ព្រលានយន្តហោះហាតយ៉ៃ
ព្រលានយន្តហោះកោះសាមុយ ជាន់ទី1 អគារអ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival)
ព្រលានយន្តហោះក្រាប៊ី ជាន់ទី1 អគារអ្នកដំណើរមកដល់ (Arrival)
ព្រលានយន្តហោះ U-Tapao អគារទី2

សាខាហាង True Shop ក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS និងក្រោមដី MRT

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Siam ច្រកចេញលេខ2 - ហាង True Shop Digital Gateway
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Chit Lom ច្រកចេញលេខ1, 2 - ហាង True Shop Central World, ជាន់ទី 4
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Ploen Chit ច្រកចេញលេខ5 - ហាង True Shop Central Embassy, ជាន់ទី 4
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Asoke ច្រកចេញលេខ1, 3 - ហាង True Shop Terminal 21, ជាន់ទី 6
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងលើអាកាស BTS Phrom Phong ច្រកចេញលេខ1 - ហាង True Shop Emquartier, ជាន់ទី 3, អគារ A
ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី MRT Rama9 ច្រកចេញលេខ2 - ហាង True Shop Central Rama 9

ហាង True Shop, 7-Eleven និងតំណាងចែកចាយ True ទូទាំងប្រទេស

 • True Shop TrueShop
 • 7-Eleven 7-Eleven
 • True Partner True Partner

ដំណើរការស៊ីមកាត

1. ដាក់បញ្ចូល ស៊ីមកាតទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
2. ហៅទៅកាន់ *123# ដើម្បីឆែកមើលទឹកប្រាក់នៅសល់
3. ហៅចេញ ពេលនេះអ្នកអាចហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខដែលអ្នកចង់ហៅ

តេក្នុងស្រុក

តេទៅលេខទូរស័ព្ទលើតុនៅប្រទេសថៃ

លេខកូដតំបន់ + លេខទូរស័ព្ទដែលត្រូតេ

ឧទាហរណ៍ៈ លេខតំបន់នៅក្រុងបាងកកគឺ 02

ការតេចេញតំលៃត្រឹម $0.03 (1បាត)/នាទី

តេទៅលេខទូរស័ព្ទដៃនៅប្រទេសថៃ

គ្រាន់តែតេទៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកត្រូវការតេ

លេខទូរស័ព្ទត្រូវចាប់ផ្តើមដោយ 08x-xxx-xxx09x-xxx-xxx

តេទៅលេខទូរស័ព្ទដៃ តំលៃត្រឹម $0.03 (1បាត)/នាទី*

តេទៅក្រៅប្រទេស

ជម្រើសទី1

តេតំលៃសន្សំសំចៃតាម 00600 តំលៃចាប់ផ្តើមពី $0.03 (1 បាត)/នាទី*- តំលៃថោកបំផុតតេទៅ 230 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

 • ចុច
  00600
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

ជម្រើសទី2

តេទៅក្រៅប្រទេសជាមួយសំលេងគុណភាពខ្ពស់ តំលៃសមរម្យតាម 006 តំលៃចាប់ផ្តើមពី $0.08 (2.5 បាត)/នាទី*- តំលៃថោកបំផុតតេទៅ 230 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក

 • ចុច
  006
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ហៅចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

*អត្រាតម្លៃហៅចេញអាចខុសគ្នាទៅតាមបណ្តាប្រទេសនីមួយៗចំពោះអត្រាប្តូរប្រាក់ $1 = 30បាត (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ 7% VAT)

ផ្ញើសារទៅក្រៅប្រទេស

ផ្ញើសារ SMS ទៅជាង 230ប្រទេស ត្រឹម $0.16 (5បាត)/SMS (តំលៃមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ 7%)

 • ចុច
 • លេខកូដប្រទេស
 • លេខកូដតំបន់
 • ចេញទៅកាន់
  លេខទូរស័ព្ទ

(*ទទួលសារ SMS ហ្វ្រី)

វិធីប្រើប្រាស់ WiFi

 • បើកប៊ូតុង WiFi ក្នុងទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ដែលត្រូវការភ្ជាប់
 • ជ្រើសរើស ".@ TRUEWIFI"".@ TrueMove H" ដាក់ដំណើរការ WiFi លឧបករណ៍ឥតខ្សែរបស់អ្នក
 • ចុះឈ្មោះប្រើ ដោយបំពេញឈ្មោះអ្នកប្រើ និងលេខសម្ងាត់
 • ការតភ្ជាប់ជោគជ័យ​ សូមរីករាយជាមួយការប្រើប្រាស់ True WiFi

បញ្ចូលសមតុល្យរបស់អ្នក

ហាង True Shop និង 7-Eleven ស្នើសុំឲ្យអ្នកគិតលុយបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ដោយគ្រាន់តែប្រាប់លេខ ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល
កាតទូរស័ព្ទ TrueMoney បើអ្នកមានកាតទូរស័ព្ទ ឬកាតទូរស័ព្ទ TrueMoney
 • ចុច *123* រួចលេខកូដ
  14 ខ្ទង់
 • ចុច#
កាតឥណទាន បញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ

លេខទូរស័ព្ទសំខាន់ៗ

លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ឥតគិតថ្លៃ)

ការិយាល័យប៉ូលីសទេសចរណ៍ តេ
ហៅទៅកាន់
1155
ការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មានទេសចរណ៍ តេ
ហៅទៅកាន់
1672
ការិយាល័យសង្គ្រោះបន្ទាន់
ហៅទៅកាន់
1669
ជំនួយការបញ្ជីរឈ្មោះផ្សេងៗ
ហៅទៅកាន់
1133
មជ្ឃមណ្ឌល AOT / អន្តោប្រវេសន៍ព្រលានយន្តហោះ
ហៅទៅកាន់
021321888
ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ តេ
ហៅទៅកាន់
1178
សេវាបំរើអតិថិជន TrueMove H តេ
ហៅទៅកាន់
1242

លេខសេវាកម្មសំខាន់ៗ

ផ្លាស់ប្តូរភាសា
ហៅទៅកាន់
9302
ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់នៅសល់
ចុច
#123# (មិនគិតថ្លៃ)
9302 *(មិនគិតថ្លៃ)
ពិនិត្យមើលទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ហៅចេញ
ចុច
*510*05#
ពិនិត្យមើលទិន្នន័យនៅសល់
ចុច
*900#
ឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
ចុច
*833#
ហៅទៅ TrueMove H Care
លេខ
1242 (3បាត ចំពោះការហៅម្តង មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ VAT 7%)

*ហ្វ្រីពេលតេលើកដំបូង និងតំលៃ $0.03/ដង (0.9បាត) (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ទ VAT 7%) សម្រាប់ការតេលើកទី2តទៅ ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ

Extra Packages for Tourist SIM