သင့္ဘာသာစကားနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္

ခရီးသည္ ဆင္းမ္ကဒ္

ႏိုင္ငံတစ္ကာေခၚရန္ အေကာင္းဆံုးႏႈန္း
စိတ္ႀကိဳက္ ဖုန္းေခၚ/အင္တာနက္
သံုးစြဲလုိသူမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုး
49ဘတ္
Tourist Sim 49
ေဘာနပ္စ္ စကားေျပာရန္ 15 ဘတ္
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေခၚဆိုရန္ 0.99ဘတ္/မိနစ္
ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ေခၚဆိုရန္ 1ဘတ္/မိနစ္
ေဘာနပ္စ္
အကန္႔အသတ္မဲ့ အခမဲ့ WiFi 24နာရီ
ေဘာနပ္စ္
24နာရီ အကန္႔အသတ္မဲ့ ဆိုရွယ္ အပလီေကးရွင္း 14မ်ိဳး
အထူးဆုကြေးငွေ 100ဘတ္ေငြျဖည့္
အခမဲ့ယူ :
အကန္႔အသတ္မဲ့ 14 ဆိုရွယ္ အပလီေကးရွင္း
အကန္႔အသတ္မဲ့ WiFi 8ရက္
ခရီးတိုအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး
အခက္အခဲမရွိေစဖိုု႔ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး
299ဘတ္ 8 ရက္
Tourist Sim 299
ေဘာနပ္စ္ စကားေျပာရန္ 100 ဘတ္ ထရူးနံပါတ္ကို
မရပ္တမ္းဖုန္းေခၚ
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေခၚဆိုရန္ 0.99ဘတ္/မိနစ္
ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ေခၚဆိုရန္ စတင် 1ဘတ္/မိနစ္ မှတဆင့် 00600
ေဘာနပ္စ္ 15GB ကို
အျမင့္ဆံုး အျမန္ႏႈန္းျဖင့္
မရပ္တမ္း အင္တာနက္မွ ပိုသံုးလွ်င္
1.5 ဘတ္/MB
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုသံုးလွ်င္
ေဘာနပ္စ္
အကန္႔အသတ္မဲ့ အခမဲ့ WiFi
ေဘာနပ္စ္
 • 10GB of TikTok
 • အကန္႔အသတ္မဲ့ 14 ဆိုရွယ္ အပလီေကးရွင္း
ၾကာရွည္ ခရီးထြက္သူမ်ားအတြက္
အမိုက္ဆံုးး
599ဘတ္ 15 ရက္
Tourist Sim 599
ေဘာနပ္စ္ စကားေျပာရန္ 50 ဘတ္ စကားေျပာရန္
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေခၚဆိုရန္ 0.99ဘတ္/မိနစ္
ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ ေခၚဆိုရန္ စတင် 1ဘတ္/မိနစ္ မှတဆင့် 00600
ေဘာနပ္စ္ 30GB ကို
အျမင့္ဆံုး အျမန္ႏႈန္းျဖင့္
မရပ္တမ္း အင္တာနက္မွ ပိုသံုးလွ်င္
1.5 ဘတ္/MB
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုသံုးလွ်င္
ေဘာနပ္စ္
အကန္႔အသတ္မဲ့ အခမဲ့ WiFi
ေဘာနပ္စ္
 • 10GB of TikTok
 • 15 ရက္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ဆိုရွယ္ အပလီေကးရွင္း 14မ်ိဳး (ထို႔အတြက္ ေဒတာ က်သင့္ျခင္းမရိွပါ)

အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အထူးဆင္းမ္

အေကာင္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခၚဆိုရန္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားကို ေခၚဆိုရန္ ဖုန္းေခၚဆိုႏႈန္း
49ဘတ္
ေဘာနပ္စ္ စကားေျပာရန္ 15 ဘတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခၚဆိုရန္
MPT3ဘတ္/မိနစ္

ျမန္မာက အျခားနံပါတ္4ဘတ္/မိနစ္
အထူးဖုန္းခၚပက္ကစ္ခ်္မ်ား
00600ျဖင့္ဖုန္းေခၚအထူးနႈန္းး MPT 1.5 ဘတ္/မိနစ္
အျခားနံပါတ္ေခၚ 3 ဘတ္/မိနစ္

*606*101# ႏိွပ္ၿပီးေလွ်ာက္ပါ
(29ဘတ္ သက္တမ္း 30ရက္)

သို႔
00600 ျဖင့္ဖုန္းေခၚ အထူးႏႈန္း ကြန္ယက္တိုင္း 2.5ဘတ္/မိနစ္
နွင့္ အင္တာနက္ 500MB

*606*117# ႏွိပ္ၿပီးေလွ်ာက္ပါ
(7ဘတ္ သက္တမ္း 7ရက္)
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေခၚဆိုရန္
Truemove H 1ဘတ္ / တစ္နာရီ
အျခားကြန္ယက္ 1ဘတ္ / မိနစ္
ေဘာနပ္စ္ 2GB သက္တမ္း 7ရက္
1.5 ဘတ္/MB
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုသံုးလွ်င္
ေနာက္ထပ္ ခံစားခြင့္ အခမဲ့ YouTube 7ရက္
(1နာရီ/ရက္)
1ဘတ္/မိနစ္
ေငြျဖည့္ ေဘာနပ္စ္ ဖုန္းေငြျပည့္ေအာင္ျဖည့္ၿပီး
အခမဲ့ရယူ
ေငြ 50ဘတ္ ျဖည့္
ရက္30 ခံစားခြင့္
ဖုန္းေငြ 100ဘတ္ျဖည့္ၿပီး
Facebook 3လ
49ဘတ္
ေဘာနပ္စ္ စကားေျပာရန္ 15 ဘတ္
ကေမာၻဒီးယားကို ေခၚဆိုရန္
3ဘတ္/မိနစ္
အထူးဖုန္းခၚပက္ကစ္ခ်္မ်ား
00600ျဖင့္ ဖုန္းေခၚ အထူးနႈန္း ကြန္ယက္တိုင္း
2ဘတ္/မိနစ္

*606*003# ႏိွပ္ၿပီးေလွ်ာက္ပါ
(29ဘတ္ သက္တမ္း 30ရက္)

သို႔
00600 ျဖင့္ဖုန္းေခၚ အထူးႏႈန္း ကြန္ယက္တိုင္း 2.5ဘတ္/မိနစ္
နွင့္ အင္တာနက္ 500MB

*606*118# ႏွိပ္ၿပီးေလွ်ာက္ပါ
(7ဘတ္ သက္တမ္း 7ရက္)
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေခၚဆိုရန္
Truemove H 1ဘတ္ / တစ္နာရီ
အျခားကြန္ယက္ 1ဘတ္ / မိနစ္
ေဘာနပ္စ္ 2GB သက္တမ္း 7ရက္
1.5 ဘတ္/MB
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုသံုးလွ်င္
ေနာက္ထပ္ ခံစားခြင့္ အခမဲ့ YouTube 7ရက္
(1နာရီ/ရက္)
1ဘတ္/မိနစ္
ေငြျဖည့္ ေဘာနပ္စ္ ဖုန္းေငြျပည့္ေအာင္ျဖည့္ၿပီး
အခမဲ့ရယူ
ေငြ 50ဘတ္ ျဖည့္
ရက္30 ခံစားခြင့္
ဖုန္းေငြ 100ဘတ္ျဖည့္ၿပီး
Facebook 3လ

ဘယ္လို

တိုးရစ္ဆင္းမ္ ရွာဝယ္မယ္

ေလဆိပ္

Suvarnabhumi ေလဆိပ္ - ႏွစ္လႊာက Arrival Terminal, ဂိတ္ 5
Don Mueang ေလဆိပ္ - Arrival အထပ္၊ , ဂိတ္ 3,5
Phuket ေလဆိပ္ - Terminal 2, ဂိတ္ 3
Chiang Mai ေလဆိပ္, ဂိတ္ 1,2
Chiang Rai ေလဆိပ္
Hat Yai ေလဆိပ္
Samui ေလဆိပ္ - Arrival Hall, ပထမထပ္
Krabi ေလဆိပ္ - Arrival Hall, ပထမထပ္
U-Tapao ေလဆိပ္ - Terminal 2

BTS skytrain နဲ႔ MRT train stations ေတြနားက ထရူးဆိုင္မ်ား

BTS Siam ဂိတ္ 2- True Shop Digital Gateway
BTS Chit Lom ဂိတ္ 1,2- True Shop Central World, 4လႊာ
BTS Ploen Chit ဂိတ္ 5 - True Shop Central Embassy, 4လႊာ
BTS Asoke ဂိတ္ 1,3 - True Shop Terminal 21, 6လႊာ
BTS Phrom Phong ဂိတ္ 1 - True Shop Emquartier, 3လႊာ, Building A
MRT Rama 9 ဂိတ္ 2 - Central Rama 9

ထရူးဆိုင္၊ 7-Eleven နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရိွတဲ့ ထရူးမိတ္ဖက္ ဆိုင္

 • True Shop TrueShop
 • 7-Eleven 7-Eleven
 • True Partner True Partner

ဆင္းမ္ကဒ္ စတင္သံုးစြဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္မလဲ

1. Insert ဆင္းမ္ကဒ္ကို သင့္ဖုန္းဟန္းဆက္ထဲ ထည့္သြင္းပါ
2. Dial *123#ကိုႏိွပ္၍ေခၚၿပီး လက္က်န္ေငြစစ္ပါ
3. Call အခုသင္ဆက္သြယ္လိုတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေခၚလို႔ရပါၿပီ

ျပည္တြင္း၌ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္မယ္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရိွတဲ့ လိုင္းဖုန္း နံပါတ္ေတြကို ဖုန္းေခၚမယ္

နယ္ေျမကုဒ္ + သင္ေခၚဆိုလိုတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ ကိုေခၚပါ

ဥပမာ- ဘန္ေကာက္ရဲ႕ နယ္ေျမကုဒ္ဟာ 02 ျဖစ္ပါတယ္

ဖုန္းေခၚဆိုႏႈန္းမွာ $0.03 (1 ဘတ္)/မိနစ္သာက်သင့္ပါတယ္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရိွတဲ့ ဟန္းဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ဖုန္းေခၚမယ္

သင္ေခၚဆိုလိုတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ကို အလြယ္တကူ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္

ဖုန္းနံပါတ္ အစနံပါတ္ဟာ 08x - xxx - xxxx သုိ႔မဟုတ္ 09x-xxx-xxxx နဲ႔စတတ္ပါတယ္

ႀကိဳက္ရာ ဟန္းဖုန္းနံပါတ္ကို ေခၚဆိုႏႈန္းမွာ $0.03 (1 ဘတ္)/မိနစ္သာက်သင့္ပါတယ္*

ျပည္တြင္း၌ ဖုန္းေခၚဆိုနည္း

နည္းလမ္း 1

ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ 00600 မွတစ္ဆင့္ ေခၚဆိုရန္ $0.03 (1 ဘတ္)/မိနစ္* ႏႈန္းမွ စတင္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ ႏိုင္ငံ 230သို႔ အသက္သာဆံုး ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္

 • ႏိွပ္ပါ
  00600
 • ႏိုင္ငံကုဒ္
 • နယ္ေျမကုဒ္
 • ေခၚဆိုလိုတဲ့
  ဖုန္းနံပါတ္

နည္းလမ္း 2

ပထမတန္းစား အရည္အေသြးနဲ႔ ေခၽြတာေရး ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 006 မွတစ္ဆင့္ ေခၚဆိုရန္ $0.08 (2.5 ဘတ္)/မိနစ္* ႏႈန္းမွ စတင္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွ ႏိုင္ငံ 230သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။

 • ႏိွပ္ပါ
  006
 • ႏိုင္ငံကုဒ္
 • နယ္ေျမကုဒ္
 • ေခၚဆိုလိုတဲ့
  ဖုန္းနံပါတ္

*ေစ်းႏႈန္းမွာ ေခၚဆိုလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေပၚမႈတည္ၿပီး ကြာျခားပါသည္၊ ေငြလဲႏႈန္းကို $1 = 30 ဘတ္ ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ထားပါသည္ (အခြန္ 7% VAT မပါဝင္ေသးပါ)

ႏိုင္ငံျခားဖုန္းနံပါတ္ကို SMS ပို႔နည္း

ႏိုင္ငံေပါင္း 230 ထက္ပိုမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ႏိုင္တယ္ $0.16 (5 ဘတ္)/မက္ေဆ့ခ်္ သာက်သင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္ (အခြန္ 7% VAT မပါဝင္ေသးပါ)

 • ႏိွပ္ပါ
 • ႏိုင္ငံကုဒ္
 • နယ္ေျမကုဒ္
 • ေခၚဆိုလိုတဲ့
  ဖုန္းနံပါတ္

(*မက္ေဆ့ခ်္ အဝင္ (မက္ေဆ့ခ်္လက္ခံရရိွျခင္း) အတြက္အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္)

WiFi အသံုးျပဳနည္း

 • သင့္ဟန္းဆက္တြင္ WiFi ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ပါ (Enable Wifi)
 • ".@ TRUEWIFI" သုိ႔မဟုတ္ ".@ TrueMove H" ကို သင့္ဟန္းဆက္တြင္ျမင္ေနရသည့္ ေရြးခ်ယ္လို႔ရတဲ့ WiFi ကြန္ယက္မ်ား စာရင္းမွေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ၊ ၿပီးရင္ သင္သံုးေနၾက browser ကိုသြားပါ
 • ေပးထားတဲ့ username နဲ႔ password ကိုသံုးၿပီး Sign In လုပ္ပါ
 • ၿပီးရင္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးပါၿပီ။ True WiFi ကုိခံစားႏိုင္ပါၿပီ

သင့္ဖုန္းကို ေငြျဖည့္မယ္

ထရူးဆိုင္ႏွင့္ 7-Eleven အေရာင္းဝန္ထမ္းကို သင့္ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ ျဖည့္လိုတဲ့ ပမာဏကို ေျပာၿပီး ေငြျဖည့္ႏိုင္ပါတယ္
ထရူး မန္းနီး ေငြကဒ္ သင့္မွာ စလစ္အေပ်ာ့ သို႔မဟုတ္ ထရူးမန္းနီး ေငြျဖည့္ကဒ္ရိွတယ္ဆိုရင္
 • *123* ပင္နံပါတ္14လံုး# ကိုႏိွပ္၍ ေခၚၿပီး ေငြျဖည့္ႏိုင္ပါတယ္
 • ႏိွပ္ပါ#
အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ခ်က္ခ်င္း ေငြျဖည့္ႏိုင္ပါတယ္

အေရးပါတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား (အခမဲ့ ေခၚ)

Tourist Police Call Center အတြက္ 1155 ကိုေခၚပါ
ေခၚပါ
1155
Thailand Tourism Information Call Center အတြက္
ေခၚပါ
1672
ေဆး/က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးေပၚနံပါတ္ အတြက္
ေခၚပါ
1669
လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မယ့္ အေထာက္အပံ့အတြက္
ေခၚပါ
1133
AOT Call Center/ Airport Immigration အတြက္
ေခၚပါ
02-132-1888
Immigration Bureau အတြက္
ေခၚပါ
1178
ထရူးမုဖ္ အိတ္ခ်္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနအတြက္
ေခၚပါ
*9090

ဝန္ေဆာင္မႈ နံပါတ္မ်ား (အခမဲ့)

ဘာသာစကားေျပာင္းလဲရန္
ေခၚပါ
9302
လက္က်န္ေငြနဲ႔သက္တမ္းကို စစ္ရန္
ေခၚပါ
#123# *(အခမဲ့)
9302 *(အခမဲ့)
ဖုန္းေခၚေဘာနပ္စ္ စစ္ရန္
ေခၚပါ
*510*05#
လက္က်န္ Data စစ္ရန္
ေခၚပါ
*900#
သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို စစ္ရန္
ေခၚပါ
*833#
ထရူးမုဖ္ အိတ္ခ်္ ကဲ အတြက္
ေခၚပါ
1242 (3฿ တစ္ခါေခၚလွ်င္က်သင့္ပါမယ္၊ အခြန္ 7% VAT မပါေသးပါ)

*တစ္ရက္တြင္ ပထမဆံုးေခၚဆိုျခင္းအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္၊ ထုိ႔ေနာက္ထပ္ေခၚတဲ့ ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ $0.03 (0.9 ဘတ္) တစ္ခါေခၚလွ်င္က်သင့္ပါမယ္၊ အခြန္ 7% VAT မပါေသးပါ

Extra Packages for Tourist SIM