แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด

เน็ต 1GB + ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.
- สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้า ทรู มูฟ เอช ที่สมัคร ซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย เท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช ที่สมัครโครงการซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
- จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัย
- ผู้สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์ประกันภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีกรอกหลังระยะเวลาแพ็กเกจเสริมที่สมัครหมดลง จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้)
- ความคุ้มครองมีระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเป็นเวลา 30 วัน โดยอัตโนมัติ ณ เวลา 16.30 น.
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ตรงกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
- สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผู้รับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามจริง โดยพิจารณาตามประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าทำการลงทะเบียน
- การรับประกันภัยโดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
- ผู้สมัครใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นกับเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ในการรับสิทธิประโยชน์ประกันภัยข้อมูลการสมัครแพ็กเกจเสริม และรายละเอียดผู้สมัครแพ็กเกจจะมีการส่งข้อมูลให้ทางบริษัทประกัน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
30 วัน
ราคาแพ็กเกจ
79.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5.53 บาท
รวม
84.53 บาท


หรือ กด *900*7760# เพื่อซื้อ