แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 15Mbps
- ซื้อแพ็กเน็ต ฟรีประกันอุบัติเหตุจาก FWD Insurance
- ลุ้นสร้อยทอง 10 รางวัล ต่อเดือน
- รายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566
- แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้น 15Mbps 30 วัน + ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 300 บาท ต่อ 30 วัน รับสิทธิใช้บริการ 5G/4G ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 15 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท ต่อวัน
- สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่สมัครซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ตทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ โดยขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช ที่สมัครโครงการซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
- จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัย
- ความคุ้มครองมีระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเป็นเวลา 30 วัน โดยอัตโนมัติ ณ เวลา 16.30 น.
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ตรงกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
- สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัททรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผู้รับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามจริง โดยพิจารณาตามประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าทำการลงทะเบียน
- การรับประกันภัยโดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
30 วัน
ราคาแพ็กเกจ
300.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
21.00 บาท
รวม
321.00 บาท