แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด

เน็ต50GB (20Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ
1. แพ็กเกจเสริมเน็ต 50GB (20Mbps) 30วัน + ประกันอุบัติเหตุ 100,000บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 300 บาท ต่อ 30วัน รับสิทธิใช้บริการ 5G/4G 50GB ใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 20 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่อครั้ง

2. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้า ทรู มูฟ เอช ที่สมัคร ซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ โดยขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช ที่สมัครโครงการซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
· จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัย
· ความคุ้มครองมีระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเป็นเวลา 30 วัน โดยอัตโนมัติ ณ เวลา 16.30 น.
· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
· ชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ตรงกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
· สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผู้รับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
· บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามจริง โดยพิจารณาตามประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าทำการลงทะเบียน
· การรับประกันภัยโดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
ต่ออายุอัตโนมัติ
อายุการใช้งาน
30 วัน
ราคาแพ็กเกจ
400.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
28.00 บาท
รวม
428.00 บาท


หรือ กด *900*7430# เพื่อซื้อ