กฎ และกติกา การใช้บริการ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัครใช้บริการเสียงเพลงรอสาย และการทำรายการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  (“ทรูมูฟ เอช”) (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) และให้ถือว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมรับทราบและตกลงปฎิบัติตามกฎ และกติกาการใช้บริการดังต่อไปนี้ หรือตามที่บริษัทประกาศและกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการเท่านั้น ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ ดังนั้น กรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยนโยบายสิทธิส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 

1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการได้รับจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน

2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้อย่างดีที่สุด และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในทางที่เสียหาย

3 ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีผลในการติดต่อ การดำเนินการด้านกฎหมาย กับผู้ที่ละเมิด กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ หรือเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้อื่นได้รับความกระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการจากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินใดๆของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่เกี่ยวข้อง กับการให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการเห็นว่ามีความจำเป็น และสมควร

4 ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัสผ่านชั่วคราว (one-time password) ในการเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้ ผู้ใช้บริการอาจจะเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยการใช้ Login และ One-time Password ของผู้ใช้บริการเอง โดยที่ผู้ให้บริการจะไม่มีการถาม Password ของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นโปรดทำการ Log out หรือ Clear ข้อมูลการใช้บริการทุกครั้งเมื่อผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

5 เป็นที่เข้าใจกันว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และสื่ออื่นๆนั้น ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถให้การรับรองถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทางอินเตอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลมาให้ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการส่ง ข้อมูลไปให้ผู้ใช้บริการ แต่ผู้ให้บริการจะพยายามจะรักษาความปลอดภัยในระบบของผู้ให้บริการทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ

6 ผู้ใช้บริการกรุณาพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขณะที่ผู้ใช้บริการ Online อยู่ เช่นในกรณีของ Message Boards หรือ E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ อาจจะถูกเก็บและใช้โดยผู้อื่นได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและ password ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ

7 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบ ยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการเสียงเพลงรอสาย ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และยินยอมให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ โดยตกลงไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ

 

การจำกัดความรับผิด

1 ความรับผิดชอบในด้านการบริการ : ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางในการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับส่วนของเพลงรอสายต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการเลือกดาวน์โหลดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

2 การใช้เว็บไซต์ : ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันว่า การเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการเข้าใช้บริการนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการเสียงเพลงรอสาย

1. บริการเสียงเพลงรอสาย นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ในระบบรายเดือน หรือระบบเติมเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)

2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการเสียงเพลงรอสายของผู้ให้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้กระทำโดยการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่านชั่วคราวของผู้ใช้บริการ ถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก

3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการเสียงเพลงรอสายของผู้ให้บริการ นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใช้บริการกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการเสียงเพลงรอสายของผู้ให้บริการของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้

5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการเสียงเพลงรอสาย ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเสียงเพลงรอสายของผู้ให้บริการได้

6. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช่เว็บไซด์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซด์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ

7. ผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงอนุญาตให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามเว็บไซด์นี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อส่งหรือ เผยแพร่ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการโปรโมชั่นและข้อเสนอต่างๆได้

8. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการเสียงเพลงรอสายนี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นและ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

9. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ในกรณีที่มีการประกาศใช้หรือมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้น โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้า

10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการข้างต้นนี้ หากผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับบริการนี้หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจนอัตราค่าบริการของบริการนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควร โดยหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด

12. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อผุ้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

(1.) ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการหรือกระทำการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการไม่ว่าในทางใดๆ หรือ

(2.) ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ

(3.) ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: • ค่าบริการเสียงเพลงรอสายรายเดือน 35 บาท/เดือน • ค่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย 20 บาท/เพลง (ยกเว้นเพลง RS, R-Siam, GMM และ GMM Gold คิดค่าบริการ 29 บาท/เพลง) • ค่าบริการสถานีเพลงรอสายเปลี่ยนอัตโนมัติให้ทุกเดือน 20 บาท/สถานี/เดือน (ยกเว้นสถานีเพลง RS, RSiam คิดค่าบริการ 29บาท/สถานี/เดือน, GMM และ GMM Gold คิดค่าบริการ 15 บาท/สถานี/เดือน)

 

คำเตือน : การลงทะเบียนใช้บริการเสียงเพลงรอสายผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวที่กำหนดไว้ในบนเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดแล้วทุกประการ

 
แบนเนอร์