true 5g

Robo-Barista

หุ่นยนต์บาริสต้าอัจฉริยะ

สามารถดริปกาแฟ และสามารถใช้แขนทำสิ่งต่างๆ โดยตัวหุ่นยนต์บาริสตำอัจฉริยะสามารถดริปกาแฟ 1 ถ้วย ได้ภายในเวลา 3 นาทีเท่านั้น

คุณสมบัติเด่น
ดริปกาแฟ
สามารถทำกาแฟ 1 ถ้วย ใน 3 นาที
ใช้แขนกลในการทำกาแฟ

USE CASE LOCATION

True Coffee