Releases

ทรูคอร์ปอเรชั่น สู่การเป็น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ชั้นนำของประเทศ : แนวคิดองค์กรและความสำเร็จบนเวที HR Excellence Awards 2023

08 กันยายน 2566


ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งอนาคต ให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ชั้นนําของประเทศ ผ่านแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “Future-Ready True, Future-Ready You”

 

มุ่งมั่นสร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน (Build the Best Place to Work)

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คนและวัฒนธรรมองค์กรคือหัวใจของความสำเร็จของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการก้าวสู่การเป็น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ชั้นนําของไทย และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การสร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน (Build the Best Place to Work) โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น จะเป็นองค์กรแนวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ดึงดูดคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถ สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลายและผสานความแตกต่าง สร้างคนให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคต เป็นที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในทุกเจเนอเรชัน พร้อมกับมีสวัสดิการที่ดีสำหรับทุกคนในองค์กร”

 

 

บทพิสูจน์ สู่เป้าหมายบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี

ด้วยความทุ่มเทในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น คว้า 7 รางวัลความเป็นเลิศจากเวที HR Excellence Awards Thailand ประจำปี 2566 ที่ยกย่ององค์กรไทย ในความสำเร็จจากการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรางวัลทั้งหมดประกอบด้วย

 

รางวัลประเภททีม :

1. Gold ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางทรัพยากรบุคคล (Excellence in the Use of HR Tech)

ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้พัฒนา MY TRUE ซึ่งเป็น HR ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติประสบการณ์ของพนักงานในการเข้าถึงทุกบริการของ HR ที่สะดวกด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ เช่น Generative AI ที่ทาง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินการอบรมณ์ทักษะเพื่อให้หนักงานในองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น

2. Silver ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Excellence in Talent Management)

ทรู คอร์ปอเรชั่น พัฒนากระบวนการจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงแบบครบวงจร เพื่อยกระดับความสามารถและปลูกฝังการมีส่วนร่วมผ่านโอกาสในการเติบโต และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่มีพนักงานเป็นเลิศและมีความสามารถโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ True Next Gen, True Academy, และ One Young World

3. Silver ความเป็นเลิศด้านสถานที่ทำงานที่คำนึงถึงสุขภาวะของพนักงาน (Excellence in Workplace Wellbeing)

ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานสูงสุดสำหรับพนักงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ สถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น (Hybrid Working) และผสมผสานไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละบุคคล พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้พนักงานทุกคน (Createch Living Space)

4. Bronze ความเป็นเลิศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Excellence in HR Change Management)

ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการเติบโตและความสำเร็จของพนักงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่าน ส่งเสริมการถ่ายทอดอาชีพภายใน ปรับเปลี่ยนบทบาท และสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการรวมกลุ่มธุรกิจระหว่าง ทรู และ ดีแทค นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคอยวัดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานยังคงปรับตัวและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจและตลาด

5. Bronze ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นำ (Excellence in Leadership Development)

ทรู คอร์ปอเรชั่น สร้างความเป็นเลิศขององค์กรในอนาคตผ่านแผนการพัฒนาผู้นำ Future Ready TRUE, Future Ready Leader ด้วยโมเดลการเรียนรู้ 3E (70-20-10) จากหลักสูตรของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี และแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะชั้นนำของโลกที่หลากหลาย โดยยึดแนวคิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (Lifelong Learning Culture)

6. Bronze ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร (Excellence in Workplace Culture)

ทรู คอร์ปอเรชั่น กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อรองรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างอดีตพนักงานทรูและอดีตพนักงานดีแทค ผ่านการปลูกฝังค่านิยม 4C ที่นำมาปรับใช้ในการทำงานในทุก ๆ วัน อันได้แก่ การเห็นอกเห็นใจกัน (Compassion) ความเชื่อถือได้ (Credibility) การร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ (Co-creation) และการกล้าคิดกล้าทำ (Courage)

 

รางวัลประเภทบุคคล :

7. Silver ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลแห่งปี (HR Leader of the Year)

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ และเป็นผู้นำที่มอบแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ศรินทร์รามีบทบาทสำคัญในระหว่างการรวมกลุ่มธุรกิจระหว่าง ทรู และ ดีแทค เธอเป็นผู้นำที่ช่วยขับเคลื่อนการบูรณาการและการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และปรับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของทั้งสองหน่วยงานให้สอดคล้องกัน เพื่อสร้างโมเดลการดำเนินงานแบบใหม่ เปลี่ยนจากบริษัทโทรคมนาคมแบบเดิม มาเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ชั้นนำของประเทศ

 

ด้วยแนวคิด “Future-Ready True, Future-Ready You” ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นและพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ชั้นนำของประเทศ ความสำเร็จบนเวที HR Excellence Awards เป็นหนึ่งในเครื่องการรันตีถึงความสำเร็จอีกขั้นของเรา โดยเราจะไม่หยุดยั้งที่จะสร้างองค์กรสำหรับอนาคต และการเป็นสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานสำหรับทุกคน