Releases

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกลุ่มทรู เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่น 20 ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “วิถีคนเมือง รอบเกาะรัตนโกสินทร์”

27 ตุลาคม 2566


กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2566 – สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคม ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ กลุ่มทรู โดย นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ในนาม ทรู-ดีแทค เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 20 ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด “วิถีคนเมือง รอบเกาะรัตนโกสินทร์”   โดยปีนี้มีนักศึกษาได้รับคัดเลือก 50 คน จาก 29 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว กลุ่มทรูได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความกดดัน ทั้งการจำลองการทำหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว การวางแผนการทำข่าว การลงพื้นที่ทำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมกับได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ และในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “จุดพบกันระหว่างแบรนด์และสื่อมวลชน” Reputation vs Impacts : Intersection of Brands and Journalism  เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษา ให้เข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อสารองค์กร กับสื่อมวลชน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก Mobility Data เพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ โดยสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 20 นี้จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘’นักข่าวมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2566 ณ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ