การได้ร่วมงานกับทรู

คือโอกาสในการสร้าง
สิ่งที่แตกต่าง
ให้กับโลก
ไปด้วยกัน

ทรูเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคือการมีกันและกัน
หากเราร่วมแรง
สามัคคี
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
และให้คุณค่าในสิ่งเดียวกัน ก็จะเป็นพลัง
นำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้

แต่การรวมพลังกันนั้น เราต้องเปิดใจให้กว้าง
และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเติบโต

ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ความกล้าหาญ

ที่มีอยู่ในตัวของทุกคน
ยังเป็นแรงผลักดัน
ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

ครอบครัว องค์กร ลูกค้า สังคมและประเทศชาติได้ ความรัก
ความกล้าหาญ ความมีวินัย การรู้จักที่จะแบ่งปัน
คุณค่า
ตลอดจน
การเรียนรู้ร่วมกัน คือแรงขับเคลื่อน
ไปสู่อนาคตที่แตกต่าง

และเป็นคุณค่าที่แท้จริง
ของการทำงานที่ทรู

ศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความหลากหลาย
คือพลังยิ่งใหญ่ของชาวทรู

ทุกคนล้วนมีความพิเศษในตัวเอง เราจึงสนับสนุน
ให้แต่ละคน
ได้เปล่งประกายพรสวรรค์ และเผยทักษะ
ได้อย่างเต็มที่

เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ชาวทรูปรับตัว
เข้ากับความท้าทาย
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

ทรู...ดูแลคุณนับแต่ก้าวแรก

 • สิทธิพิเศษ

  รับส่วนลดในผลิตภัณฑ์
  และบริการต่างๆ ของทรู

 • แพ็กเกจสุขภาพ

  ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
  พร้อมสุขภาพที่แข็งแรง

 • ความสนับสนุนด้านจิตใจ

  ส่งเสริมและเข้าใจ
  ในวิถีอันแตกต่างของทุกคน

 • สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน

  กิจกรรมอาสาสมัคร
  และชมรมที่สนใจ

main banner
ร่วมมือกัน
สร้างฝันให้เป็นจริง