วิธีตั้งค่าการติดตั้งครั้งแรก กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10D

 1. เปิดกล่องกล่องรับสัญญาณ หน้าจอโทรทัศน์จะปรากฎ (Booting Service…Please wait…)
  • การเปลี่ยนภาษาของเมนู เลือก ภาษาของเมนู (Menu Language) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  • เลือก ภาษาของเมนู (Menu Language) ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)
  • เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 2. การตั้งค่าดาวเทียม (Satellite Setting) เลือก การตั้งค่าดาวเทียม (Satellite Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  • ตั้งค่าดาวเทียม (SATELLITE SETUP) ดังนี้
   • ดาวเทียม (Satellite)  เลือก THAICOM (KU)
   • ไฟเลี้ยง LNB (LNB Power) เลือก เปิด (On)
   • ประเภทของ LNB (LNB Type) เลือก มาตราฐาน (Standard)
   • 22 KHz Tone เลือก 0
   • DiSEqC 1.0 เลือก พอร์ต A (Port A)
   • ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) เลือก TP1 12438
   • เช็คความแรงสัญญาณ (Strength) และ คุณภาพสัญญาณ (Quality)
   • ความแรงสัญญาณ (Strength) ต้องอยู่ในเกณฑ์  80% ขึ้นไป
   • คุณภาพสัญญาณ  (Quality) ต้องอยู่ในเกณฑ์  80% ขึ้นไป
  • เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อย กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 3. การค้นหาช่องรายการ (Channel Search) เลือก ค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  • ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ (Channel Search) ดั้งนี้
   • ดาวเทียว(Satellite) เลือก THAICOM(KU)
   • ทรานสปอนเดอร์ (Transponder) เลือก TP 12438
   • ความถี่ (Frequency) เลือก 12480000
   • ซิมโบลเรท (Symbol rate) เลือก 30000
   • ไพลาไรเซซัน (Polarization) เลือก ฮอริซอนทอล (Horizontal)
   • ประเภทของ CA (CA Type) เลือก ทั้งหมด (All)
   • ประเภทของช่องรายการ (CH Type) เลือก ทีวี & วิทยุ (TV & Radio)
   • ประเภทการค้นหา (Search Type) เลือก การค้นหาเครือข่าย (Search Network)
   • เช็คความแรงสัญญาณ (Strength) และ คุณภาพสัญญาณ (Quality)
   • ความแรงสัญญาณ (Strength) ต้องอยู่ในเกณฑ์  80% ขึ้นไป
   • คุณภาพสัญญาณ  (Quality) ต้องอยู่ในเกณฑ์  80% ขึ้นไป
  • หน้าจอจะทำการค้นหาช่องรายการ (Channel Search)
  • ​เมื่อค้นหาช่องรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู เริ่มรับชม (Start Service) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  • หลังจากนั้นหน้าจอโทรทัศน์ จะกลับมารับชมภาพได้ปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก