วิธีการแก้ไขกรณีใช้งาน Remote ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้

วิธีแก้ไขกรณีรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน กดแล้วไฟสีแดงไม่ติด

 1. ถอดถ่านออก ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วใส่ถ่านเข้าไปใหม่
 2. หลังจากนั้น จะกลับมาใช้งานได้ เวลากดปุ่มใดๆ จะมีไฟสีแดงติดเป็นปกติ

วิธีการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล เพื่อยกเลิกการจับคู่ (Unpair) และ จับคู่ (Pair) ใหม่

 1. กดปุ่ม Guide และปุ่ม Back (ย้อนกลับ) พร้อมกัน จนกระทั่งไฟสีแดงกระพริบ 2 ครั้ง
 2. จากนั้นกดปุ่ม เลข 2 และปุ่ม OK พร้อมกัน จนกระทั่งไฟสีแดงกระพริบ 2 ครั้ง

วิธีตรวจสอบว่าจับคู่อุปกรณ์ (Pair) สำเร็จหรือไม่

 1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง)
 3. ดูที่ OMNI REMOTES จะแสดงสถานะว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)

วิธียกเลิกการจับคู่รีโมทคอนโทรล (Unpair) ผ่านเมนูการตั้งค่า

 1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
 3. เลื่อนลงไปที่เมนู OMNI REMOTES แล้วกดปุ่ม OK
 4. เลือก เลือกจับคู่ (Unpair) แล้วกดปุ่ม OK
 5. เลือก ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

วิธีการจับคุ่รีโมทคอนโทรล ผ่านเมนูการตั้งค่า

 1. เลือก เพิ่มอุปกรณ์เสริม (Add accessory) แล้วกดปุ่ม OK
 2. ให้กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล และปุ่มเลข 2 พร้อมกัน
 3. จากนั้นจะพบชื่อของรีโมทคอนโทรลขึ้นทางขวามือด้านบน ให้กดปุ่ม OK
 4. ถ้าจับคู่สำเร็จ หน้าจอจะแจ้งว่า จับคู่แล้ว (Paired) และย้อนกลับไปหน้าตั้งค่าให้
 5. เมื่อตรวจสอบที่เมนู OMNI REMOTES จะแสดงสถานะว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก