วิธีการใช้งาน Wi-Fi ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

 1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 2. ที่หน้า Home ให้ กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วย กดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือ กดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที
 3. เลือกเมนู เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) แล้วกดปุ่ม OK
 4. การเปิด / ปิด (On/Off) Wi-Fi
  • การเปิด Wi-Fi , กดปุ่ม OK ให้จุดกลมเป็นสีเขียว เพื่อเปิด Wi-Fi
  • การปิด Wi-Fi , กดปุ่ม OK ให้จุดกลมเป็นสีเทา เพื่อปิด Wi-Fi
 5. การเชื่อมต่อ Wi-Fi
  • เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน แล้วกดปุ่ม OK
  • ป้อนรหัสผ่าน ด้วยการใช้ปุ่มทิศทาง ตามตัวอักษรที่ใช้ แล้วกดปุ่ม OK หรือกดแป้นตัวเลข เสร็จแล้วใช้ปุ่มทิศทางที่รีโมทคอนโทรล เลื่อนไปยัง Enter แล้วกดปุ่ม OK
  • หากเชื่อมต่อสำเร็จ สถานะ จะแสดงว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connneted)
 6. การตรวสอบสถานะ การเชื่อมต่อ Wi-Fi : เลือกชื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อแล้ว กดปุ่ม OK จะพบข้อมูลสถานะ การเชื่อมต่อ Wi-Fi ดังนี้
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet connection) : แสดงสถานะ การเชื่อมต่อเครือข่าย
  • ที่อยู่ IP (IP address) : แสดง IP Address ที่กล่อง TrueID TV ได้รับจาก Router
  • ที่อยู่ MAC (MAC Address) : แสดง MAC Address ของกล่อง TrueID TV
  • ความแรงสัญญาณ (Signal strength) : แสดงระดับความแรงสัญญาณ Wi-Fi ตามแต่ระยะระหว่างกล่อง TrueID TV กับ Router
  • การตั้งค่าพร็อกซี่ (Proxy settings) : แสดงสถานะ ว่ากล่องมีการตั้งค่า Proxy ไว้หรือไม่
  • การตั้งค่า IP (IP settings) : แสดงสถานะ ว่ากล่องตั้งค่า IP แบบ DHCP หรือ คงที่
  • ไม่จำเครือข่าย (Forget network) : ใช้สำหรับลบการจำชื่อเครือข่ายออก, ซึ่งหากกลับมาเชื่อมต่อชื่อเครือข่ายที่ลบออกแล้ว ครั้งต่อไปต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
 7. การลบชื่อสัญญาณ Wi-Fi
  • เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม OK
  • ใช้ปุ่มทิศทางลง เลื่อนไปยัง ไม่จำเครือข่าย (Forget network) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK
  • จะพบหน้าจอ แจ้งสถานะ ไม่ได้เชื่อมต่อ (Not connected), ให้กดปุ่มย้อนกลับ
  • จะกลับมาสู่หน้าจอ ให้เลือกเครือข่ายอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก