Sustain environment banner
เส้นทางสู่อนาคต ที่ยั่งยืนของเรา

ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ Scope 2) สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และมุ่งสู่เป้าหมาย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามแนวทาง Science-Based Target Initiative (SBTi) ภายในปี 2593 และ e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573

ISO14001:2015 infographic

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
จำนวน 12 แห่งดังนี้

 • อาคารทรู ทาวเวอร์
 • อาคารทรู ทาวเวอร์ 2
 • อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค
 • สำนักงานข่อนแก่น
 • สำนักงานเชียงใหม่
 • สำนักงานนครราชสีมา
 • สำนักงานอยุธยา
 • สำนักงานพิษณุโลก
 • สำนักงานสงขลา
 • สำนักงานนครปฐม
 • สำนักงานอุบลราชธานี
 • สำนักงานสุราษฎร์ธานี
reduced sheets of paper infographic

ลดการใช้กระดาษ

247
ล้านแผ่น
ในปี 2565
recycled e-waste infographic

รีไซเคิลของเสีย
อิเล็กทรอนิกส์

14.50
ตัน
ในปี 2565
climate changes icon

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ท้าทายซึ่งทั่วโลกให้ความสําคัญ เพราะมีความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กลุ่มทรูจึงมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และร่วมเป็น TCFD Supporter รวมถึงการปรับตัวประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

Carbon Disclosure Project (CDP)

บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน CDP (Carbon Disclosure Project) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำทุกปี เพื่อบริหารความเสี่ยงและโอกาส ติดตามเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
eco blue icon

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

กลุ่มทรูดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อาจขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
biodiversity ecosystem infographic
water icon

การใช้น้ำ

เราคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ลง 20% ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2563)
waste management icon

การจัดการขยะ

กลุ่มทรู มุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย และจัดการการเกิดของเสียอย่างรับผิดชอบ โดยตั้งเป้าหมาย e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573
emf icon

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรู ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศข้อบังคับ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับความปลอดภัย ตามที่ กสทช. และองค์กรระดับชาติกำหนด
emf infographic
emf icon

ทรู e-Bill

การลดการใช้กระดาษภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการขยายขอบเขตระบบใบแจ้งค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Billing) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Tax Invoice) จัดตั้งตู้ทรูมันนี่ (Kiosk) และ จัดทำ e-Register Form เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สามารถสมัครบริการได้ง่ายขึ้น และลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 247 ล้านแผ่น หรือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions Products) ได้มากกว่า 2,592 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
emf icon

การใช้พลังงานหมุนเวียน
(ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

ทรู ได้เริ่มศึกษาและทดลองติดตั้ง Solar Cells ตามสถานีฐานที่เกาะต่างๆ และที่พื้นที่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2565 ขยายผลการติดตั้งแผง Solar Cell เพิ่มเติม 1,971 MWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 877 tonCO2e.

นอกจากนี้ ทรูได้ร่วมกับพันธมิตรในลักษณะ (Power Purchase Agreement : PPA) ใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cells 1,191 แห่ง ผลิตไฟฟ้าได้ 2,057 MWh เทียบเท่าลดก๊าซเรือนกระจกได้ 915 tonCO2e. โดยตั้งแต่เริ่มดำาเนินโครงการมีการติดตั้งสะสมรวมทั้งสิ้น 4,712 แห่ง ผลิตไฟฟ้า 31,176 MWh ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 13,905 tonCO2e.
plook icon

นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

แอปพลิเคชัน We Grow

บริษัทได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน We Grow ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และสามารถแชร์หรืออัพเดตการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ e-Waste
ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ

ทรูตั้งเป้าหมายจัดการขยะ e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และขยายความรับผิดชอบไปสู่กลุ่มลูกค้า ด้วยการตั้งกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรูช็อป เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าผ่านกิจกรรมโครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น