การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ท้าทายซึ่งทั่วโลกให้ความสําคัญ เพราะมีความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กลุ่มทรูจึงมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และร่วมเป็น TCFD Supporter รวมถึงการปรับตัวประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประเมินต้นทุนทางคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและติดตามผลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ได้กำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรและประเมินต้นทุนทางคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
โครงการ "ปลูก...เพื่อให้ We Grow Together" และแอปพลิเคชัน We Grow ที่ทรูสร้างสรรค์ขึ้น มีส่วนช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ให้ประชาชน โดยในปี 2563 มีการปลูกต้นไม้และแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow แล้ว จำนวน 6.08 ล้านต้น ซึ่งสามารถช่วยดูดซับกว่า 255,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
การใช้น้ำ
เราคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ลง 20% ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2563)
การจัดการขยะ
กลุ่มทรู มุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย และจัดการการเกิดของเสียอย่างรับผิดชอบ โดยตั้งเป้าหมาย e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรู ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศข้อบังคับ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับความปลอดภัย ตามที่ กสทช. และองค์กรระดับชาติกำหนด
ทรู e-Bill
การลดการใช้กระดาษภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการขยายขอบเขตระบบใบแจ้งค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Billing) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Tax Invoice) จัดตั้งตู้ทรูมันนี่ (Kiosk) และ จัดทำ e-Register Form เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สามารถสมัครบริการได้ง่ายขึ้น และลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 213 ล้านแผ่น หรือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions Products) ได้มากกว่า 2,242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การใช้พลังงานหมุนเวียน
(ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
ทรู ได้เริ่มศึกษาและทดลองติดตั้งSolar Cells ตามสถานีฐานที่เกาะต่างๆ และที่พื้นที่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2563 มีการขยายการติดตั้งเพิ่มเติมจํานวน 2,814 แห่ง สามารถพลิตกําลังไฟฟ้าในปีนี้ได้ 15,127 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,276 ต้นคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการมีการติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,238 แห่ง กําลังการผลิต 18,180 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7,276 ต้นคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
แอปพลิเคชัน We Grow
บริษัทได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน We Grow ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และสามารถแชร์หรืออัพเดตการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น