การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ท้าทายซึ่งทั่วโลกให้ความสําคัญ เพราะมีความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กลุ่มทรูจึงมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และร่วมเป็น TCFD Supporter รวมถึงการปรับตัวประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประเมินต้นทุนทางคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและติดตามผลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ได้กำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรและประเมินต้นทุนทางคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
กลุ่มทรูดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อาจขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
การใช้น้ำ
เราคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ลง 20% ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2563)
การจัดการขยะ
กลุ่มทรู มุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย และจัดการการเกิดของเสียอย่างรับผิดชอบ โดยตั้งเป้าหมาย e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรู ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศข้อบังคับ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับความปลอดภัย ตามที่ กสทช. และองค์กรระดับชาติกำหนด
ทรู e-Bill
การลดการใช้กระดาษภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการขยายขอบเขตระบบใบแจ้งค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Billing) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Tax Invoice) จัดตั้งตู้ทรูมันนี่ (Kiosk) และ จัดทำ e-Register Form เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สามารถสมัครบริการได้ง่ายขึ้น และลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 213 ล้านแผ่น หรือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions Products) ได้มากกว่า 2,242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การใช้พลังงานหมุนเวียน
(ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
ทรู ได้เริ่มศึกษาและทดลองติดตั้ง Solar Cells ตามสถานีฐานที่เกาะต่างๆ และที่พื้นที่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตั้งแต่ปี 2553 2564 ขยายผลการติดตั้งแผง Solar Cell เพิ่มเติม 8,968 MWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,152 tonC2Oe ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมีการติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,481 แห่ง ผลิตไฟฟ้า 27,148 MWh ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 12,570 tonC2Oe
นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
แอปพลิเคชัน We Grow
บริษัทได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน We Grow ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และสามารถแชร์หรืออัพเดตการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น