Sustain environment banner
เส้นทางสู่อนาคต ที่ยังยืนของเรา

ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ Scope 2) สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และมุ่งสู่เป้าหมาย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามแนวทาง Science-Based Target Initiative (SBTi) ภายในปี 2593 และ e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573

ISO14001:2015 infographic

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
จำนวน 10 แห่งดังนี้

  • อาคารทรู ทาวเวอร์
  • อาคารทรู ทาวเวอร์ 2
  • ทรู ดิจิทัล พาร์ค
  • สำนักงานข่อนแก่น
  • สำนักงานอยุธยา
  • สำนักงานเชียงใหม่
  • สำนักงานนครราชสีมา
  • สำนักงานพิษณุโลก
  • สำนักงานนครปฐม
  • สำนักงานสงขลา
reduced sheets of paper infographic

ลดการใช้กระดาษ

213
ล้านแผ่น
ในปี 2564
recycled e-waste infographic

รีไซเคิลของเสียอิเล็กทรอนิกส์

10.35
ตัน
ในปี 2564
climate changes icon

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ท้าทายซึ่งทั่วโลกให้ความสําคัญ เพราะมีความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ กลุ่มทรูจึงมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส ตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และร่วมเป็น TCFD Supporter รวมถึงการปรับตัวประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประเมินต้นทุนทางคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและติดตามผลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ได้กำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรและประเมินต้นทุนทางคาร์บอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
eco blue icon

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

กลุ่มทรูดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อาจขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่สนับสนุนการตัดไม้ทำลายป่า ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
biodiversity ecosystem infographic
water icon

การใช้น้ำ

เราคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ โดยตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้ลง 20% ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2563)
waste management icon

การจัดการขยะ

กลุ่มทรู มุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย และจัดการการเกิดของเสียอย่างรับผิดชอบ โดยตั้งเป้าหมาย e-waste จากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และใช้บรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573
emf icon

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรู ก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยปฏิบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศข้อบังคับ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการควบคุมมาตรฐานการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งต้องอยู่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับความปลอดภัย ตามที่ กสทช. และองค์กรระดับชาติกำหนด
emf infographic
emf icon

ทรู e-Bill

การลดการใช้กระดาษภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการขยายขอบเขตระบบใบแจ้งค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Billing) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (True e-Tax Invoice) จัดตั้งตู้ทรูมันนี่ (Kiosk) และ จัดทำ e-Register Form เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สามารถสมัครบริการได้ง่ายขึ้น และลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 213 ล้านแผ่น หรือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions Products) ได้มากกว่า 2,242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
emf icon

การใช้พลังงานหมุนเวียน
(ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

ทรู ได้เริ่มศึกษาและทดลองติดตั้ง Solar Cells ตามสถานีฐานที่เกาะต่างๆ และที่พื้นที่ห่างไกลและระบบส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตั้งแต่ปี 2553 2564 ขยายผลการติดตั้งแผง Solar Cell เพิ่มเติม 8,968 MWh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,152 tonC2Oe ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมีการติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,481 แห่ง ผลิตไฟฟ้า 27,148 MWh ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 12,570 tonC2Oe
plook icon

นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

แอปพลิเคชัน We Grow

บริษัทได้สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน We Grow ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และสามารถแชร์หรืออัพเดตการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง
we grow together infographic

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น