การกำกับดูแลกิจการ
เราดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สิทธิมนุษยชน
เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของ บริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เราเชื่อว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราให้ความสำคัญในการคัดเลือกคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตไปด้วยกัน
การบริหารความเสี่ยงและสภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เป็นส่วนสำคัญในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผลิตภัณฑ์และการให้บริการในรูปแบบเดิมๆ ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนพัฒนาธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรจึงถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งเรายึดมั่นในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจสูงสุด
ลูกค้าและการบริการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น