True DJSI banner
ความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคน
คือหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา

กลุ่มทรู ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และ นวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของประชากร สังคม และพัฒนาประเทศชาติ

education infographic
1,627 โรงเรียน
ในปี 2565
  • 1,627 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกับทรูปลูกปัญญา
  • +60 ล้านคน สามารถเข้าถึงสถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา
  • 34.27 ล้าน แอคทีฟยูสเซอร์ใช้งานเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
  • 200,000 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา
books icon

การศึกษา

กลุ่มทรู มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงสาระความรู้ต่างๆ ผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่เรามอบให้ ภายใต้ “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”

โครงการดีๆ เพื่อสังคม

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) SROI เป็นเครื่องมือวัดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มทรู จะได้นำ SROI และวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้ประเมินโครงการและกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการและกิจกรรมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าว สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกับกลุ่มทรู
social impact infographic
digital inclusion icon

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กลุ่มทรู ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียม มีเป้าหมายให้ประชาชนในทุกพื้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม สร้างโอกาสในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน
shake hand icon

คุณค่าทางสังคมต่อชุมชน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนใกล้ และสังคมไกล โดยลดผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และสร้างคุณค่าต่อสังคมโดยรวมให้มากที่สุด ภายใต้แนวคิด "รู้ คิด ร่วม ใจ"
innovation icon

การบริหารจัดการนวัตกรรม

ธุรกิจจะยั่งยืนได้ ต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องมีนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ซึ่งกลุ่มทรู กำหนดนิยามของนวัตกรรมให้หมายถึงการทำสิ่งใหม่ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐานคือ จินตนาการความมุ่งมั่น และการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการ ทำให้เกิดขึ้นจริงและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
social impact infographic
health icon

สุขภาพและความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน เนื่องจากเราตระหนักดีว่าความปลอดภัย ความมั่นคง ร่างกายและจิตใจของพนักงานมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ
cyber safety icon

ความปลอดภัยในโลกออนไลน์

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัย ผู้บริโภคต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

บริษัทรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย เช่น งดเว้นการใช้งานขณะขับรถหรือเดิน การใช้งานติดต่อกันนานเกินไป และให้ลูกค้าคำนึงถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและผู้คนรอบข้าง

ในส่วนของภัยออนไลน์ บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงภัยอันอาจจะเกิดขึ้นจากสื่อที่ไม่เหมาะสมและผู้ไม่หวังดี เช่น การคุกคามทางสื่อโซเชียล การคุกคามทางเพศ การหลอกลวง และดำเนินการร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศในการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน

SUCCESS STORIES

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น