heart health home infographic
vision icon

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เราเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ สังคมเข้าด้วยกัน และร่วมกันสร้างคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

เรามุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ทรูกับความยั่งยืน

เราเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรรายเดียวในประเทศและเป็นผู้นำธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ มีความมุ่งมั่นมอบสินค้า และบริการคุณภาพสูงที่เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการให้บริการผ่านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ

เราดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
earth and tree icon

กรอบการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

เราดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน ใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยกรอบการดำเนินงานใน 3 มุมมอง คือ Heart Health Homeเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่ปี 2573

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายความยั่งยืนระยะยาว สู่ปี 2573 ที่สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืน 3Hs เป้าหมายด้านความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 17 ประการ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากลภายใต้การดำเนินงานอย่างสมดุล
sustainability governance structure infographic

โครงสร้าง การบริหารการจัดการ ด้านความยั่งยืน

work group icon

คณะกรรมการและคณะทำงาน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืนซึ่งทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ เป้าหมาย และการดำเนินงานขององค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมและทั่วถึง
un global compact logo
WE SUPPORT

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact

กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ และให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
report icon

รายงาน

อ่านรายงานประจำปี

อ่านรายงานความยั่งยืน

ข่าวสารด้านความยั่งยืน

progress icon

ความคืบหน้า
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

sustainable operations icon

ด้านธรรมาภิบาล

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้แล้ว ทรูยังสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม
social plus icon

ด้านสังคม

เราสนับสนุนการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยศักยภาพของนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กร อ่านเพิ่มเติม
environment icon

ด้านสิ่งแวดล้อม

ทรูพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตของกลุ่มทรู
ส่งความคิดเห็น