การตั้งค่า Wireless บน HUMAX HV100-02

ขั้นตอนการ Login

 • พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter พิมพ์ Username = admin , Password = password จากนั้นกด Login

การตั้งค่า Wireless 5G แถบซ้ายมือ เลือก SETUP > Wireless 5G

 1. การตั้งค่า BASIC SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 5G และกด Wireless Settings หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 5G และเลือก Basic Setting
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • Enable: เปิดใช้งาน /ปิดใช้งาน (ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกการใช้งาน)
   • SSID: ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Wireless Channel: เลือก Channel ที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้น คือ Auto)
   • Wireless Mode: เลือกโหมดที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้น คือ 5GHz(A+N+AC))
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply
 2. การตั้งค่า SECURITY SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 5G และกด Security Setting หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 5G และเลือก Security Setting
  • หัวข้อ Security Mode เลือกโหมดการตั้งค่าได้ ดังนี้
   • WPA / WPA2+TKIP / AES
   • None
   • WEP เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply
 3. การตั้งค่า ADVENCED SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 5G และกด Advanced Setting หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 5G และเลือก Advanced Wireless
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • SSID Advertise : แสดงชื่อ SSID /ซ่อนชื่อ SSID (ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกการใช้งาน)
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply
 4. การตั้งค่า WIRELESS MAC FILTER เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 5G และกด MAC Filter หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 5G และเลือก Wireless MAC Filter
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • MAC Restrict Mode : (Disable = ปิดการใช้งาน) / (Deny = ไม่อนุญาตให้ Mac Address ที่กรอกไว้ใช้งานได้) /(Allow = อนุญาตให้ Mac Address ที่กรอกไว้ใช้งานได้)
   • ใส่ Mac Address ที่ต้องการลงไป จากนั้นกด Add, จะปรากฏหมายเลข Mac Address ที่ตาราง Mac Address List
 5. การตั้งค่า WPS SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 5G และกด WPS Setting หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 5G และเลือก WPS Setting
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • ตั้งค่า BASIC SETTING
   • Enable WPS : เปิดใช้งาน /ปิดใช้งาน (ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกการใช้งาน)
   • Device Password (PIN) : นำค่า PIN ไปกรอกที่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  • ตั้งค่า ADD CLIENT ดังนี้
   • Setup Methods : (Push Button คือ ต้องกดปุ่ม WPS ที่ตัว Router เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์) / (PIN คือ นำค่า PIN ไปกรอกที่อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ) *ใช้ได้กับ Security แบบ WPA-PSK, WPA2 PSK เท่านั้น*

การตั้งค่า Wireless 2.4G แถบซ้ายมือ เลือก SETUP > Wireless 2.4G

 1. การตั้งค่า BASIC SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 2.4G และกด Wireless Settings หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 2.4G และเลือก Basic Setting
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • Enable: เปิดใช้งาน /ปิดใช้งาน (ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกการใช้งาน)
   • SSID: ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Wireless Channel: เลือก Channel ที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้น คือ Auto)
   • Wireless Mode: เลือกโหมดที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้น คือ 2.4GHz(B+G+N))
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply
 2. การตั้งค่า SECURITY SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 2.4G และกด Security Setting หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 2.4G และเลือก Security Setting
  • หัวข้อ Security Mode เลือกโหมดการตั้งค่าได้ ดังนี้
   • WPA / WPA2+TKIP / AES
   • None
   • WEP เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply
 3. การตั้งค่า ADVENCED SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 2.4G และกด Advanced Setting หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 2.4G และเลือก Advanced Wireless
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • SSID Advertise : แสดงชื่อ SSID /ซ่อนชื่อ SSID (ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกการใช้งาน)
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply
 4. การตั้งค่า WIRELESS MAC FILTER เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 2.4G และกด MAC Filter หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 2.4G และเลือก Wireless MAC Filter
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
   • MAC Restrict Mode : (Disable = ปิดการใช้งาน) / (Deny = ไม่อนุญาตให้ Mac Address ที่กรอกไว้ใช้งานได้) /(Allow = อนุญาตให้ Mac Address ที่กรอกไว้ใช้งานได้)
   • ใส่ Mac Address ที่ต้องการลงไป จากนั้นกด Add, จะปรากฏหมายเลข Mac Address ที่ตาราง Mac Address List
 5. การตั้งค่า WPS SETTING เข้าได้ 2 วิธี
  • เลือก Wireless 2.4G และกด WPS Setting หรือ ใช้ Mouse ลากผ่าน Wireless 2.4G และเลือก WPS Setting
  • ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • ตั้งค่า BASIC SETTING
   • Enable WPS : เปิดใช้งาน /ปิดใช้งาน (ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกการใช้งาน)
   • Device Password (PIN) : นำค่า PIN ไปกรอกที่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  • ตั้งค่า ADD CLIENT ดังนี้
   • Setup Methods : (Push Button คือ ต้องกดปุ่ม WPS ที่ตัว Router เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์) / (PIN คือ นำค่า PIN ไปกรอกที่อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ) *ใช้ได้กับ Security แบบ WPA-PSK, WPA2 PSK เท่านั้น*

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก