การตั้งค่า Wi-Fi บน HUAWEI HG8247W5

การ Log In เข้าหน้า Configuration

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 2. User Name = admin
 3. Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password
 4. กดปุ่ม Log In

การตั้งค่าแบบง่าย

 1. ที่หน้าหลัก เลือก Wi-Fi Configuration
 2. ตั้งค่าดังนี้
  • Enable 2.4G Network : สำหรับ เปิด/ปิด สัญญาณ Wi-Fi 2.4G
  • Wi-Fi Name : ชื่อสัญญาณ Wi-Fi 2.4G (ตั้งค่าใหม่ได้)
  • Password : รหัสผ่าน Wi-Fi (จะต้องเป็น 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
  • Enable 5G Network : สำหรับ เปิด/ปิด สัญญาณ Wi-Fi 5G
  • Wi-Fi Name ชื่อสัญญาณ Wi-Fi 5G (ตั้งค่าใหม่ได้)
  • รหัสผ่าน Wi-Fi (จะต้องเป็น 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Save

การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced configuration) : Wi-Fi 2.4G

 1. ไปที่ WLAN
 2. 2.4G Basic Network Settings
  • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออก เมื่อต้องการปิด W-Fi
  • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ (ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
  • Enable SSID : เปิดการใช้งาน SSID นี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
  • Number of Associated Devices : จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้
  • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้,  หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Authentication Mode : ประเภทของรหัสผ่าน (ค่าเดิมคือ WPA / WPA2 PreSharedKey)
  • Encryption Mode : ประเภทของการเข้ารหัส (ค่าเดิมคือ TKIP&AES)
  • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ (8-63 ตัว)
  • Enable WPS : เปิดใช้งานโหมด WPS ถ้าต้องการปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply
 3. 2.4G Advanced Network Settings
  • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น, หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องรองรับ 40Mhz ถึงจะใช้งานได้
  • Mode : เลือก 802.11b/g/n ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply

การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced configuration) : Wi-Fi 5G

 1. ไปที่ WLAN
 2. 5G Basic Network Settings
  • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออก เมื่อต้องการปิด W-Fi
  • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ (ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
  • Enable SSID : เปิดการใช้งาน SSID นี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
  • Number of Associated Devices : จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้
  • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้,  หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Authentication Mode : ประเภทของรหัสผ่าน (ค่าเดิมคือ WPA / WPA2 PreSharedKey)
  • Encryption Mode : ประเภทของการเข้ารหัส (ค่าเดิมคือ TKIP&AES)
  • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ (8-63 ตัว)
  • Enable WPS : เปิดใช้งานโหมด WPS ถ้าต้องการปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply
 3. 5G Advanced Network Settings
  • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
  • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น, หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
  • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น
  • Mode : เลือก 802.11a/n/ac ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข HUAWEI HG8247W5 ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5