การตั้งค่า Wi-Fi บน Alpha ASL-74322RT

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง กด Login
 2. ที่หน้า Status เลือก Setup
 3. การตั้งค่าคลื่น 2.4 GHz เลือกที่ Wireless 2.4G Setup โดยการตั้งค่ามี 2 วิธี ดังนี้
  • การตั้งค่าที่ Wireless Wizard
   • หน้าแรกกด Next
   • SSID : ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi กด Next
   • เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เสร็จแล้วกด Next
   • กด Finish
  • การตั้งค่าแบบ Advance ดังนี้
   • Enable Wireless 2.4G : เปิดสัญญาณคลื่น 2.4 GHz (ค่ามาตรฐาน = Enable)
   • Wireless 2.4G Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi
   • Max Wi-Fi client : จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ (ค่ามาตรฐาน = 32)
   • Transmitting Power : ระดับกำลังในการส่งสัญญาณ (ค่ามาตรฐาน = Standard)
   • Wireless Channel : ช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ค่ามาตรฐาน = AUTO)
   • 802.11 Mode : โหมดของสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ค่ามาตรฐาน = 802.11Mixed(n/g/b))
   • Band Width : ความกว้างของสัญญาณ Wi-Fi (ค่ามาตรฐาน = 20MHz)
   • Hide Wireless Network : ซ่อนชื่อสัญญาณ Wi-Fi (ค่ามาตรฐาน = ไม่มีเครื่องหมายถูก)
   • Security Mode : ประเภทของรหัสผ่าน Wi-Fi มีให้เลือก 3 แบบ คือ NONE, WEP, WPA Personal
   • WPA Mode : ประเภทของ WPA (ค่ามาตรฐาน = AUTO (WPA or WPA2))
   • Encryption : ประเภทการเข้ารหัสของ WPA (ค่ามาตรฐาน = TKIP/AES)
   • WPA Type : รูปแบบการตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi (ค่ามาตรฐาน = PSK String)
   • Pre-Shared Key : ตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi
   • ​Apply Settings : ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดเพื่อบันทึกการตั้งค่า
 4. การตั้งค่าคลื่น 5 GHz เลือกที่ Wireless 5G Setup มี 2 วิธี ดังนี้
  • การตั้งค่าที่ Wireless Wizard
   • หน้าแรกกด Next
   • SSID : ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi กด Next
   • เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เสร็จแล้วกด Next
   • กด Finish
  • การตั้งค่าแบบ Advance ดังนี้
   • Enable Wireless 5G : เปิดสัญญาณคลื่น 5 GHz (ค่ามาตรฐาน = Enable)
   • Wireless 5G Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi
   • Transmitting Power : ระดับกำลังในการส่งสัญญาณ (ค่ามาตรฐาน = Standard)
   • Wireless Channel : ช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ค่ามาตรฐาน = AUTO)
   • 802.11 Mode : โหมดของสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ค่ามาตรฐาน = 802.11vht(AC/AN/A))
   • Band Width : ความกว้างของสัญญาณ Wi-Fi (ค่ามาตรฐาน = 20/40/80 MHz(Auto))
   • Hide Wireless Network : ซ่อนชื่อสัญญาณ Wi-Fi (ค่ามาตรฐาน = ไม่มีเครื่องหมายถูก)
   • Security Mode : ประเภทของรหัสผ่าน Wi-Fi มีให้เลือก 3 แบบ คือ NONE, WEP, WPA Personal
   • WPA Mode : ประเภทของ WPA (ค่ามาตรฐาน = AUTO (WPA or WPA2))
   • Encryption : ประเภทการเข้ารหัสของ WPA (ค่ามาตรฐาน = TKIP/AES)
   • WPA Type : รูปแบบการตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi (ค่ามาตรฐาน = PSK String)
   • Pre-Shared Key : ตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi
   • Apply Settings : ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดเพื่อบันทึกการตั้งค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก