วิธีการใช้งาน Wi-Fi ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

 1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง)
 3. เลือกเมนู เครือข่าย (Network) แล้วกดปุ่ม OK
 4. การเปิด - ปิด Wi-Fi:
  • การเปิด Wi-Fi: กดปุ่ม OK ให้จุดกลมเป็นสีเขียวเพื่อเปิด Wi-Fiฅ
  • การปิด Wi-Fi: กดปุ่ม OK ให้จุดกลมเป็นสีเทาเพื่อปิด Wi-Fi
 5. การเชื่อมต่อ Wi-Fi:
  • เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน แล้วกดปุ่ม OK
  • ป้อนรหัสผ่าน ด้วยการใช้ปุ่มทิศทาง ตามตัวอักษรที่ใช้ แล้วกดปุ่ม OK หรือกดแป้นตัวเลข เสร็จแล้วใช้ปุ่มทิศทางที่รีโมทเลื่อนไปยัง Enter แล้วกดปุ่ม OK
  • หากเชื่อมต่อสำเร็จ สถานะจะแสดงว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
 6. การตรวสอบสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi:
  • เลือกชื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อแล้ว กดปุ่ม OK
  • จะพบข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดังนี้
   การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet connection) : แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
   ที่อยู่ IP (IP address) : แสดง IP Address ที่กล่อง TrueID TV ได้รับจาก Router
   ที่อยู่ MAC (MAC Address) : แสดง MAC Address ของกล่อง TrueID TV
   ความแรงสัญญาณ (Signal strength) : แสดงระดับความแรงสัญญาณ Wi-Fi ตามแต่ระยะระหว่างกล่อง TrueID TV กับ Router
   การตั้งค่าพร็อกซี่ (Proxy settings) : แสดงสถานะว่ากล่อง มีการตั้งค่า Proxy ไว้หรือไม่
   การตั้งค่า IP (IP settings) : แสดงสถานะว่ากล่อง ตั้งค่า IP แบบ DHCP หรือคงที่
   ไม่จำเครือข่าย (Forget network) : ใช้สำหรับลบการจำชื่อเครือข่ายออก, ซึ่งหากกลับมาเชื่อมต่อชื่อเครือข่าย ที่ลบออกแล้ว ครั้งต่อไปต้องใส่รหัสอีกครั้ง
 7. การลบชื่อสัญญาณ Wi-Fi:
  • เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม OK
  • ใช้ปุ่มทิศทางลง เลื่อนไปยัง ไม่จำเครือข่าย (Forget network) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK
  • จะพบหน้าจอแจ้งสถานะว่า ไม่ได้เชื่อมต่อ (Not connected) , ให้กดปุ่มย้อนกลับ จะกลับมาสู่หน้าจอให้เลือกเครือข่ายอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก