วิธีปรับความละเอียดและตำแหน่งหน้าจอแสดงผล ของกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

 1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า : กดปุ่ม Home > ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท (หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง)
 2. เลือกเมนู ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง (Advanced option) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท

การตั้งค่าความละเอียดภาพ

 1. เลือก Display แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 2. เลือก Screen resolution แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 3. เลือก Auto switch to best resolution กดปุ่ม OK ที่รีโมท
 4. หน้าจอจะแจ้งความละเอียดที่กล่องเลือกให้ ถ้าต้องการใช้ที่ความละเอียดนี้ ให้เลือก OK แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  จากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น On และจุดวงกลมด้านขวาจะเป็นสีฟ้า แสดงว่าเปิดแล้ว
  (การเปิด auto นี้กล่องจะเลือกความละเอียดให้เหมาะสมกับคุณภาพของจอทีวี ที่กล่องต่ออยู่ ณ ขณะนั้น)
 5. หากต้องการเลือกความละเอียดเอง ให้เลือกเมนู Display Mode
 6. หน้าจอจะแสดงความละเอียดทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับทีวี ที่กำลังต่ออยู่

  ตัวอย่าง ต่อกับจอที่วี ความละเอียดน้อย


  ตัวอย่าง ต่อกับจอที่วี ความละเอียดสูง


การปรับตำแหน่งหน้าจอ

 1. เลือกเมนู Screen position แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 2. ให้สังเกตว่า ถ้าแสดงคำนี้ current scaling is 100% แปลว่า กล่องได้ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ปกติแล้ว หากยังพบว่ามีขอบดำไม่เต็มจอ ด้านใดด้านหนึ่ง
  แปลว่าอาจจะเกิดจากความไม่เข้ากันของขนาดจอภาพของกล่องกับ จอทีวี โดยให้ตรวจสอบว่า
  ใช้สาย HDMI ที่ให้ไปกับกล่องหรือไม่ (สาย HDMI ที่ให้ไปกับกล่องเป็น version 2.0 ซึ่งทำให้ได้คุณภาพของภาพที่รองรับการใช้งานได้มากที่สุด)
  ทดสอบกับจอทีวี รุ่นอื่น (ถ้ามี)
  หากการตั้งค่ากล่องเป็นปกติ และใช้สายที่ให้ไปแล้วยังพบปัญหา อาจต้องดูว่าที่จอมีเมนูให้ตั้งค่า ขนาดภาพหรือไม่ เช่น เต็มจอ, ขยาย, พอดีกับหน้าจอ หรือ 16:9 , 4:3 เป็นต้น

  ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่า ที่ปรับ Zoom out 80%


  ตัวอย่างหน้า LiveTV ที่ปรับ Zoom out 80%

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก