วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)

การปิด - เปิด แบบ standby Mode

 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรล 1 ครั้ง เพื่อปิด ให้อยู่ในโหมด Standby (เครื่องจะไม่ Shutdown)
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และรับชมได้ทันที

การปิด - เปิด ด้วยปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง

 • กดปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง 1 ครั้งเพื่อปิด
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และหน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การรีสตาร์ทเครื่อง (Restart) ผ่านเมนู

 • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote
 • ที่หน้า Home ให้กด ปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกด ปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที
 • เลื่อนไปที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device preferences) แล้วกดปุ่ม OK เลือก เกี่ยวกับ (About) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK จะพบหน้าจอให้ยืนยัน ให้เลือก รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK
 • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down) หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การตั้งค่าโรงงาน (Reset)

 • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote
 • ที่หน้า Home ให้กด ปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกด ปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที
 • เลือกเมนู รีเซ็ต (Reset) แล้วกดปุ่ม OK จะพบหน้าจอให้ยืนยัน ให้เลือก รีเซ็ต (Reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก ลบทุกอย่าง (Erase everything) แล้วกดปุ่ม OK หน้าจอจะแจ้งว่า รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
 • จากนั้นเครื่องจะ Reboot และกลับไปสู่หน้าจอการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

Was this helpful?

Very bad Very Good

Related topics

วิธีแก้ไขปัญหาปิดกล่อง TrueID TV แล้วทีวีปิดตาม กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีการตรวจสอบและอัพเดทเฟิร์มแวร์ กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) การจัดการอุปกรณ์รับชม ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล กล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07) วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV (HPH07)