การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ HUAWEI HG8247H

 1. เปิด Browser พิมพ์ http://192.168.1.1 ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login ดังรูป พิมพ์ Account = admin / Password = password แล้วกดปุ่ม Login
 2. เลือก WLAN > WLAN Basic Configuration
  • Enable WLAN : ให้ทำเครื่องหมายถูก เพื่อการการใช้งาน Wi-Fi
  • SSID Name : ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
  • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ (ถ้าต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาถูกออก)
  • ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Apply
  1. การตั้งค่าแบบไม่มีรหัสผ่าน
   • Authentication Mode : เลือก Open
   • Encryption Mode : เลือก None
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  2. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WEP
   • Authentication Mode : เลือก Shared
   • Encryption Mode : เลือก WEP
   • Encryption Key Strength : 64bit
   • Encryption Key Strength : 128bit
   • Current Key Index : เลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง 1-4
   • Encryption Key : มี 4 บรรทัด ซึ่งสามารถตั้งรหัสแตกต่างกันได้ แต่เลือกใช้งานได้เพียงครั้งละ 1 รหัสเท่านั้น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  3. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA
   • Authentication Mode : เลือก WPA PreSharedkey
   • Encryption Mode : ค่าเริ่มต้นเป็น TKIP แต่สามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร
   • Hide : ถ้านำเครื่องหมายถูกออก จะแสดงรหัสผ่านให้เห็น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  4. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2
   • Authentication Mode : เลือก WPA PreSharedkey
   • Encryption Mode : ค่าเริ่มต้นเป็น AES แต่สามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร
   • Hide : ถ้านำเครื่องหมายถูกออก จะแสดงรหัสผ่านให้เห็น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  5. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA/WPA2
   • Authentication Mode : เลือก WPA/WPA2 PreSharedkey
   • Encryption Mode : ค่าเริ่มต้นเป็น TKIP&AES แต่สามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร
   • Hide : ถ้านำเครื่องหมายถูกออก จะแสดงรหัสผ่านให้เห็น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  6. การตั้งค่าการใช้งาน WPS
   • WPS ต้องใช้งานกับการเข้ารหัสแบบ WPA / WPA2 /WPA&WPA2 เท่านั้น
   • Enable WPS : ให้ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดการใช้งาน
   • WPS Mode : มี 3 แบบ คือ PBC, PIN, AP-PIN
   • ปุ่ม Regenerate PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่
   • ปุ่ม Reset PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสกลับเป็นรหัสเริ่มต้น
 3. การตั้งค่า WLAN Advanced Configuration
  1. TX Power : ค่กำลังส่งสัญญาณ ถ้าเลือกค่าน้อยสัญญาณจะส่งได้ไม่ไกล
  2. Regulatory Domain : เลือกประเทศที่ต้องการ ซึ่งมีผลต่อ channel (ค่าเริ่มต้นเลือกเป็น United States ช่อง Channel จะมี 1- 11 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่รองรับอยู่แล้ว)
  3. Channel : เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ (ถ้าเลือก Automatic หากมีการปิดเปิด Router จะเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดในบริเวณนั้นมาใช้)
  4. Channel Width : ค่าเริ่มต้นเลือกที่ 20MHz , ถ้าเลือกเป็น 40MHz Router จะทำการรวมช่องสัญญาณ 2 ช่องเข้าด้วยกัน เช่น  6+11 ทำให้ช่องสัญญาณกว้างขึ้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อด้วยว่ารองรับการรวมสัญญาณหรือไม่)
  5. Mode : เลือก Mode ที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเลือกให้ใช้งานได้ทุก Mode อยู่แล้ว)
  6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
 4. กรณีต้องการสร้าง SSID มากกว่า 1 SSID สามารทำได้ดังนี้
  1. คลิกที่ NEW เสร็จแล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้
   • SSID Name: ตั้งชื่อสัญญาณ WiFi ที่ต้องการ
   • Enable SSID : ทำเครื่องหมายถูก
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  2. สามารถเลือกตั้งค่าได้ในแต่ละ SSID
  3. หากทดสอบจับสัญญาน จะพบ Access Point ตามจำนวนที่มีการตั้งค่าไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก