การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ HUAWEI HG8247H

 1. เปิด Browser พิมพ์ http://192.168.1.1 ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login ดังรูป พิมพ์ Account = admin / Password = password แล้วกดปุ่ม Login
 2. เลือก WLAN > WLAN Basic Configuration
  • Enable WLAN : ให้ทำเครื่องหมายถูก เพื่อการการใช้งาน Wi-Fi
  • SSID Name : ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
  • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ (ถ้าต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาถูกออก)
  • ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Apply
  1. การตั้งค่าแบบไม่มีรหัสผ่าน
   • Authentication Mode : เลือก Open
   • Encryption Mode : เลือก None
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  2. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WEP
   • Authentication Mode : เลือก Shared
   • Encryption Mode : เลือก WEP
   • Encryption Key Strength : 64bit
   • Encryption Key Strength : 128bit
   • Current Key Index : เลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง 1-4
   • Encryption Key : มี 4 บรรทัด ซึ่งสามารถตั้งรหัสแตกต่างกันได้ แต่เลือกใช้งานได้เพียงครั้งละ 1 รหัสเท่านั้น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  3. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA
   • Authentication Mode : เลือก WPA PreSharedkey
   • Encryption Mode : ค่าเริ่มต้นเป็น TKIP แต่สามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร
   • Hide : ถ้านำเครื่องหมายถูกออก จะแสดงรหัสผ่านให้เห็น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  4. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2
   • Authentication Mode : เลือก WPA PreSharedkey
   • Encryption Mode : ค่าเริ่มต้นเป็น AES แต่สามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร
   • Hide : ถ้านำเครื่องหมายถูกออก จะแสดงรหัสผ่านให้เห็น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  5. การตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA/WPA2
   • Authentication Mode : เลือก WPA/WPA2 PreSharedkey
   • Encryption Mode : ค่าเริ่มต้นเป็น TKIP&AES แต่สามารถเลือกเปลี่ยนได้
   • WPA PreSharedKey : ตั้งรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร
   • Hide : ถ้านำเครื่องหมายถูกออก จะแสดงรหัสผ่านให้เห็น
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  6. การตั้งค่าการใช้งาน WPS
   • WPS ต้องใช้งานกับการเข้ารหัสแบบ WPA / WPA2 /WPA&WPA2 เท่านั้น
   • Enable WPS : ให้ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดการใช้งาน
   • WPS Mode : มี 3 แบบ คือ PBC, PIN, AP-PIN
   • ปุ่ม Regenerate PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่
   • ปุ่ม Reset PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสกลับเป็นรหัสเริ่มต้น
 3. การตั้งค่า WLAN Advanced Configuration
  1. TX Power : ค่กำลังส่งสัญญาณ ถ้าเลือกค่าน้อยสัญญาณจะส่งได้ไม่ไกล
  2. Regulatory Domain : เลือกประเทศที่ต้องการ ซึ่งมีผลต่อ channel (ค่าเริ่มต้นเลือกเป็น United States ช่อง Channel จะมี 1- 11 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่รองรับอยู่แล้ว)
  3. Channel : เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ (ถ้าเลือก Automatic หากมีการปิดเปิด Router จะเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดในบริเวณนั้นมาใช้)
  4. Channel Width : ค่าเริ่มต้นเลือกที่ 20MHz , ถ้าเลือกเป็น 40MHz Router จะทำการรวมช่องสัญญาณ 2 ช่องเข้าด้วยกัน เช่น  6+11 ทำให้ช่องสัญญาณกว้างขึ้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อด้วยว่ารองรับการรวมสัญญาณหรือไม่)
  5. Mode : เลือก Mode ที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะเลือกให้ใช้งานได้ทุก Mode อยู่แล้ว)
  6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
 4. กรณีต้องการสร้าง SSID มากกว่า 1 SSID สามารทำได้ดังนี้
  1. คลิกที่ NEW เสร็จแล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้
   • SSID Name: ตั้งชื่อสัญญาณ WiFi ที่ต้องการ
   • Enable SSID : ทำเครื่องหมายถูก
   • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Apply
  2. สามารถเลือกตั้งค่าได้ในแต่ละ SSID
  3. หากทดสอบจับสัญญาน จะพบ Access Point ตามจำนวนที่มีการตั้งค่าไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขการตั้งค่า HUAWEI HG8247H ใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247H เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า WPS สำหรับ HUAWEI HG8247H การตั้งค่า Mac Filter สำหรับ HUAWEI HG8247H การตั้งค่า IP Gateway สำหรับ HUAWEI HG8247H