การตั้งค่า Port Forwarding บน Xplor

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = admin / Password = password และกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือกเมนู Services
 3. เลือก Firewall > Port Forwarding
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • Port Forwarding เลือก Enable
  • Enable ใส่เครื่องหมายถูก
  • Application ไม่ต้องแก้ไขใดๆ
  • Comment ตั้งชื่อตามต้องการ
  • Local IP ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Local Port from / Local Port to ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณืหรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง *กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Local Port from และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง Local Port to
  • Protocol เลือก Both
  • Remote IP เป็นช่องว่าง ไม่ต้องใส่ตัวเลขใดๆ
  • Remote Port from / Remote Port to ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณืหรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง *กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้เลยโดยให้ใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Remote Port from และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง Remote Port to*
  • Interface เลือก Any
  • กดปุ่ม Add
 5. จะมีตารางเพิ่มขึ้นมาที่ Current Port Forwarding Table เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก