การตั้งค่า Parental Control สำหรับ Cisco EPC3928D

ขั้นตอนที่ 1 User Setup Menu : เข้าไปที่ User Setup Menu ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ทำการ Enable User Setting (Default)
 2. ตั้งค่า Password ตามที่ต้องการ
 3. กด Save Settings (ในกรณีที่กด Save Settings แล้วโมเด็มไม่รับค่าทั้งหมดที่ Set ไว้ ให้กำหนดค่า Session Duration และ Inactivity time เป็น 1 แล้วกด Save Settings) (ไม่แนะนำให้ทำการ Enable Trusted User)

ขั้นตอนที่ 2 Basic Rules Menu : เข้าไปที่ Basic Rules ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตั้งค่า Rule Settings ตามที่ต้องการ
 2. ทำการ Enable Parental Control แล้วกด Apply
 3. ตั้งค่า Override Password ตามที่ต้องการแล้วกด Apply

ขั้นตอนที่ 3 Time Of Day Rules Menu : ก่อนทำการตั้งค่า Time Of Day Rules จะต้องตั้งค่า Set Time ให้ตรงกันกับเวลาในประเทศไทย
การตั้งค่าเวลาให้ตรงตามเวลาประเทศไทย : เข้าไปที่ Time Settings แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปลี่ยน Time Zone เป็น GMT+07:00 
 2. กด Save Settings
 3. ตรวจสอบเวลาบน Current System Time และ Latest Update Success จะต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกับเวลาในประเทศไทยขณะนั้น หากเวลาบน Current System Time ไม่มีการเปลี่ยนค่าเวลาให้ทำการปิด-เปิดโมเด็ม

การตั้งค่า Time Of Day Rules ใน Parental Control
เข้าไปที่ Time of Day Rules แล้ว

 1. ตั้งชื่อ Time Access Rule ตามที่ต้องการเช่นในตัวอย่างตั้งชื่อเป็น David แล้วกด Add ชื่อที่ตั้งไว้จะมาปรากฏใน List ด้านล่าง ให้ทำการ Enabled
 2. ทำการเลือกวันที่จะ Block เช่น ในตัวอย่างเลือกวันพุธ
 3. ทำการตั้งค่าช่วงเวลาที่จะ Block เช่นในตัวอย่างตั้งค่าช่วงเวลาเป็น 12:00 AM ถึง 12:30 AM
 4. กด Save Settings

ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบว่าชื่อ Time Access Rule (David) ที่ตั้งไว้จะต้องมาปรากฏอยู่บน List ของ Time Access Rule ในหน้า User Setting (ขั้นตอนที่ 1 User Setup Menu)    
 2. ทำการเลือกโดยการคลิกที่ชื่อ David
 3. กด Save Settings

ขั้นตอนที่ 4 การทำงานของ Parental Control

 1. เมื่อใช้งาน Internet ครั้งแรก, จะถูก Block และมีการร้องขอให้ใส่ Password ให้นำ Password ที่ตั้งค่าไว้ใน Step 1 User Setup Menu มาใส่ แล้วกด Login
 2. หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอตามภาพ ไม่ต้องกด Logout ให้กดเข้า Internet ที่ต้องการได้เลย
 3. ให้ทดลองเข้าหน้าเว็บไซต์ที่เราทำการ Block ไว้ จะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้นำ Password ที่เราตั้งไว้ตามข้อ 1 (c.) ของขั้นตอนที่ 2 Basic Rules Menu มาใส่แล้วกด Apply ก็จะสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้
 4. ในกรณีที่ทำการตั้งค่า ToD ไว้จะไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ในช่วงเวลาที่เรากำหนดและปรากฏหน้าจอตามภาพ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก