การตั้งค่า LAN บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณี Login ครั้งแรก : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ password
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
  • Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
  • จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,
   ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ?.
  • ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีคำใดคำหนึ่งที่ซ้ำกัน
  • เสร็จแล้วกด Apply
 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 4. กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login

ขั้นตอนการตั้งค่า

 1. การตั้งค่า Default gateway
  • ไปที่เมนู LAN > LAN Host Configuration
  • Primary IP Address : เป็นค่า Default gateway สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการใช้งาน
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกด Apply
 2. การตั้งค่า DHCP
  • ไปที่เมนู LAN > DHCP Server Configuration
  • Enable Primary DHCP Server : ใช้เปิด - ปิด การใช้งาน Primary DHCP Server
  • Enable DHCP Relay : ใช้เปิด - ปิด การแจก IP ให้เครื่องลูกแบบอัตโนมัติ
  • Start IP Address : IP เริ่มต้นที่แจกให้กับเครื่องลูก
  • End IP Address : IP สุดท้ายที่แจกให้กับเครื่องลูก
  • Lease Time : 1 days : เครื่องลูกค้าจะถูก Update IP ทุกๆ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : Start/End IP จะเป็นการกำหนดจำนวนเครื่องที่ได้รับ IP อัตโนมัติ, ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 33 - 64 รวม 30 เครื่อง
   ถ้าต้องการเพิ่มให้เปลี่ยน Start/End เช่น Start 100 / End 200 จะได้ 100 เครื่อง
 3. การจอง IP LAN ให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ไปที่ LAN > DHCP Static IP Configuration
  • กด New
  • ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ
  • กำหนด IP Address ที่ต้องการให้กับอุปกรณ์นั้นๆ
  • กด Apply จากนั้นจะพบข้อมูลที่ทำการเพิ่มไว้ขึ้นมา และทุกครั้งที่อุปกรณ์นี้เข้ามาเชื่อมต่อจะได้รับ IP ที่กำหนดไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก