การตั้งค่า LAN บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณี Login ครั้งแรก : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ password
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
  • Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
  • จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,
   ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ?.
  • ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีคำใดคำหนึ่งที่ซ้ำกัน
  • เสร็จแล้วกด Apply
 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 4. กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login

ขั้นตอนการตั้งค่า

 1. การตั้งค่า Default gateway
  • ไปที่เมนู LAN > LAN Host Configuration
  • Primary IP Address : เป็นค่า Default gateway สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการใช้งาน
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกด Apply
 2. การตั้งค่า DHCP
  • ไปที่เมนู LAN > DHCP Server Configuration
  • Enable Primary DHCP Server : ใช้เปิด - ปิด การใช้งาน Primary DHCP Server
  • Enable DHCP Relay : ใช้เปิด - ปิด การแจก IP ให้เครื่องลูกแบบอัตโนมัติ
  • Start IP Address : IP เริ่มต้นที่แจกให้กับเครื่องลูก
  • End IP Address : IP สุดท้ายที่แจกให้กับเครื่องลูก
  • Lease Time : 1 days : เครื่องลูกค้าจะถูก Update IP ทุกๆ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : Start/End IP จะเป็นการกำหนดจำนวนเครื่องที่ได้รับ IP อัตโนมัติ, ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 33 - 64 รวม 30 เครื่อง
   ถ้าต้องการเพิ่มให้เปลี่ยน Start/End เช่น Start 100 / End 200 จะได้ 100 เครื่อง
 3. การจอง IP LAN ให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ไปที่ LAN > DHCP Static IP Configuration
  • กด New
  • ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ
  • กำหนด IP Address ที่ต้องการให้กับอุปกรณ์นั้นๆ
  • กด Apply จากนั้นจะพบข้อมูลที่ทำการเพิ่มไว้ขึ้นมา และทุกครั้งที่อุปกรณ์นี้เข้ามาเชื่อมต่อจะได้รับ IP ที่กำหนดไว้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า HUAWEI HG8122 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด แล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8122 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน Router HUAWEI HG8122 การตั้งค่า DMZ บน HUAWEI HG8122 การตั้งค่า DDNS บน HUAWEI HG8122