การตรวจสอบ LAN IP ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณี Login ครั้งแรก : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ password
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
  • Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
  • จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,
   ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ?.
  • ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีคำใดคำหนึ่งที่ซ้ำกัน
  • เสร็จแล้วกด Apply
 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 4. กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login

ขั้นตอนการตั้งค่า : ไปที่เมนู Status > DHCP Information : อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาจะแสดงที่ตารางทางขวามือ

 • Total IP Address : คือจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะได้รับ IP Address แบบ DHCP
 • Ethernet IP Address : จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับ IP Address แบบ DHCP ไปแล้ว
 • Remaining IP Address : จำนวน IP Address แบบ DHCP ที่เหลืออยู่
 • Host Name : ชื่อ ของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
 • IP Address : IP Address ของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
 • MAC Address : เลข MAC Address ของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
 • Remaining Lease Time : จำนวนเวลาที่เหลือของ Lease Time (ค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 86400 = 1 วัน)
 • Device Type : ชนิดของอุปกณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก