การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณี Login ครั้งแรก : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ password
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
  • Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
  • จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,
   ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ?.
  • ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีคำใดคำหนึ่งที่ซ้ำกัน
  • เสร็จแล้วกด Apply
 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 4. กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login

ขั้นตอนการตั้งค่า​

 1. ไปที่เมนู Forward Rules > Port Mapping Configuration > จากนั้นกดปุ่ม New
 2. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Type : เลือก User-defined
  • Application : ไม่ต้องเลือก
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Mapping Name : ตั้งชื่อหัวข้อที่ต้องการ
  • Internet Host : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward port
  • External Source IP Address ไม่ต้องใส่
  • กด Add
 3. หลังจากกดปุ่ม Add แล้ว ให้ตั้งค่า ดังนี้
  • Protocol : เลือกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Internal Port number : ใส่ Port ที่ต้องการ Forward
  • External Port number : ใส่เหมือน Internal Port number
  • ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่มให้กดปุ่ม Add และตั้งค่าที่ต้องการ
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูล
  • ถ้าต้องการลบให้กดปุ่ม Delete
 4. หลังจากตั้งค่าแล้วจะกลับมาหน้าแรก จะพบข้อมูลที่เราบันทึกไว้
 5. การลบ Profile การ Forward Port : ทำเครื่องหมายถูกหน้า Profile ที่ต้องการ > กดปุ่ม Delete
  จะพบ pop up ให้ยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบให้กด ตกลง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก