การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณี Login ครั้งแรก : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ password
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
  • Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
  • จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,
   ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ?.
  • ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีคำใดคำหนึ่งที่ซ้ำกัน
  • เสร็จแล้วกด Apply
 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login
 4. กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว : พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter กรอกข้อมูล
  • Account : ใส่ admin
  • Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
  • Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
  • กด Login

ขั้นตอนการตั้งค่า​

 1. ไปที่เมนู Forward Rules > Port Mapping Configuration > จากนั้นกดปุ่ม New
 2. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Type : เลือก User-defined
  • Application : ไม่ต้องเลือก
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Mapping Name : ตั้งชื่อหัวข้อที่ต้องการ
  • Internet Host : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward port
  • External Source IP Address ไม่ต้องใส่
  • กด Add
 3. หลังจากกดปุ่ม Add แล้ว ให้ตั้งค่า ดังนี้
  • Protocol : เลือกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Internal Port number : ใส่ Port ที่ต้องการ Forward
  • External Port number : ใส่เหมือน Internal Port number
  • ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่มให้กดปุ่ม Add และตั้งค่าที่ต้องการ
  • ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูล
  • ถ้าต้องการลบให้กดปุ่ม Delete
 4. หลังจากตั้งค่าแล้วจะกลับมาหน้าแรก จะพบข้อมูลที่เราบันทึกไว้
 5. การลบ Profile การ Forward Port : ทำเครื่องหมายถูกหน้า Profile ที่ต้องการ > กดปุ่ม Delete
  จะพบ pop up ให้ยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบให้กด ตกลง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า HUAWEI HG8122 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด แล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8122 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน Router HUAWEI HG8122 การตั้งค่า DMZ บน HUAWEI HG8122 การตั้งค่า DDNS บน HUAWEI HG8122