การตั้งค่า Wireless ของ AP D-Link DIR-895L

ภาพแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระหว่าง Modem + AP D-Link + Computer

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 > ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน > กด Login ได้เลย
 2. ไปที่ Settings > Wireless
 3. เปิดใช้งาน Smart Connect
  • Smart Connect : เลือก Enable AP จะปล่อยชื่อสัญญาณแค่ 1 ชื่อเท่านั้น โดยที่ AP เลือกให้เองว่าเครื่องที่มาเชื่อมต่อจะได้สัญญาณ 2.4GHz หรือ 5GHz
  • Wi-Fi Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
  • Password : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
  • Advanced Settings : คลิกแล้วจะมีแถบขึ้นมาให้ตั้งค่าเพิ่มเติม
  • Security Mode :
   • เลือก None เมื่อไม่ต้องการใส่รหัสผ่าน Wireless
   • เลือก WPA/WPA2-Personal ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษร ขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
  • WPS-PBC Status : เลือก Enabled เพื่อเปิดใช้งาน WPS แบบกดปุ่ม , เลือก Disable เพื่อปิดใช้งาน
  • WPS-PIN Status : เลือก Locked เพื่อปิดใช้งาน , เลือก Unlock เพื่อเปิดใช้งาน
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE
 4. ปิดใช้งาน Smart Connect : เมื่อปิดใช้งาน Smart Connect จะมีชื่อสัญญาณ Wireless 3 ชื่อ ดังนี้
  • 2.4GHz
  • 5GHz (Low Band : CH หลักสิบ)
  • 5GHz (High Band : CH หลักร้อย)
  • WPS
 5. 2.4GHz
  • การปิดใช้งาน (Disabled) Wireless 2.4GHz > Status เลือก Disable > จากนั้นกดปุ่ม SAVE
  • การเปิดใช้งาน (Enabled) Wireless 2.4GHz
   • Status : เลือก Enabled
   • Wi-Fi Name(SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Password : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
   • Advanced Settings : คลิกแล้วจะมีแถบขึ้นมาให้ตั้งค่าเพิ่มเติม
   • Security Mode : เลือก None เมื่อไม่ต้องการใส่รหัสผ่าน Wireless หรือเลือก WPA/WPA2-Personal ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
   • 802.11 Mode : เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกใช้ทุกโหมด)
   • Wi-Fi Channel : เลือก CH ที่ต้องการ (ถ้าเลือก Auto เมื่อมีการปิดเปิด AP จะเลือก CH เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณนั้นให้เอง)
   • Visibility Status : เลือก Visible เป็นค่าเริ่มต้น, เลือก Invisible เมื่อต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ
   • ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE
 6. 5GHz (Low Band : CH หลักสิบ)
  • การปิดใช้งาน (Disabled) Wireless 5GHz > Status เลือก Disable > จากนั้นกดปุ่ม SAVE
  • การเปิดใช้งาน (Enabled) Wireless 5GHz
   • Status เลือก Enabled
   • Wi-Fi Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Password : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
   • Advanced Settings : คลิกแล้วจะมีแถบขึ้นมาให้ตั้งค่าเพิ่มเติม
   • Security Mode : เลือก None เมื่อไม่ต้องการใส่รหัสผ่าน Wireless หรือเลือก WPA/WPA2-Personal ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
   • 802.11 Mode : เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกใช้ทุกโหมด)
   • Wi-Fi Channel : เลือก CH ที่ต้องการ (ถ้าเลือก Auto เมื่อมีการปิดเปิด AP จะเลือก CH เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณนั้นให้เอง)
   • Visibility Status : เลือก Visible เป็นค่าเริ่มต้น, เลือก Invisible เมื่อต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ
   • ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE
 7. 5GHz (High Band : CH หลักร้อย)
  • การปิดใช้งาน (Disabled) Wireless 5GHz > Status เลือก Disable > จากนั้นกดปุ่ม SAVE
  • การเปิดใช้งาน (Enabled) Wireless 5GHz
   • Status เลือก Enabled
   • Wi-Fi Name(SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
   • Password : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
   • Advanced Settings : คลิกแล้วจะมีแถบขึ้นมาให้ตั้งค่าเพิ่มเติม
   • Security Mode : เลือก None เมื่อไม่ต้องการใส่รหัสผ่าน Wireless หรือเลือก WPA/WPA2-Personal ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
   • 802.11 Mode : เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกใช้ทุกโหมด)
   • Wi-Fi Channel : เลือก CH ที่ต้องการ (ถ้าเลือก Auto เมื่อมีการปิดเปิด AP จะเลือก CH เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณนั้นให้เอง)
   • Visibility Status : เลือก Visible เป็นค่าเริ่มต้น, เลือก Invisible เมื่อต้องการซ่อนชื่อสัญญาณ
   • ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE
 8. WPS
  • WPS-PBC Status : เลือก Enabled เพื่อเปิดใช้งาน WPS แบบกดปุ่ม , เลือก Disabled เพื่อปิดใช้งาน
  • WPS-PIN Status : เลือก Locked เพื่อปิดใช้งาน , เลือก Unlock เพื่อเปิดใช้งาน
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE
 9. Wi-Fi Guest Zone : เป็นโหมดที่จะปล่อยชื่อสัญญาณแบบที่ให้ใช้ Internet ได้อย่างเดียว ไม่สามารถตั้งค่า AP ได้ > จากหน้าตั้งค่า Wireless ให้คลิกที่ Guest Zone
 10. การตั้งค่า Guest Zone
  • Status : ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ Disabled, ถ้าต้องการเปิดใช้งานให้เลือก Enabled
  • Wi-Fi Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
  • Password : ใส่รหัส 8 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
  • Internet Access Only : เลือก Enabled ไว้ เพื่อให้ใช้งานได้แต่ Internet และไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อชื่อสัญญาณนี้ ทำการตั้งค่าตัว AP ได้
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก