การตั้งค่า Wi-Fi บน T3 ST-244F

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter กรอก User = admin / Password = ใส่ตามรูปตัวอักษรที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกด Login
 2. ที่หน้า Status เลือก WLAN
 3. การตั้งค่า WLAN สัญญาณ 5GHz
  • Basic Settings
   • Disable WLAN Interface ปิดสัญญาณ Wi-Fi
   • Band เลือกประเภทของคลื่นสัญญาณที่ต้องการใช้งาน ค่าเดิม คือ 5GHz (A+N+AC)
   • SSID ชื่อสัญญาณ Wi-Fi
   • Channel Width เลือกความกว้างของสัญญาณ ค่าเดิม คือ AUTO
   • Channel Number เลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิม คือ AUTO
   • Radio Power ระดับกำลังส่งสัญญาณ ค่าเดิม คือ Standard
   • Associated Clients ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาที่สัญญาณ Wi-Fi 5GHz
  • Security
   • Encryption เลือกประเภทของรหัสสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิมคือ WPA/WPA2 Mixed
   • WPA Cipher Suite & WPA2 Cipher Suite เลือกประเภทการเข้ารหัสสัญญาณ Wi-Fi
   • Pre-Shared Key คือ ตั้งรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi
 4. การตั้งค่า WLAN สัญญาณ 2.4GHz
  • Basic Settings
   • Disable WLAN Interface ปิดสัญญาณ Wi-Fi
   • Band เลือกประเภทของคลื่นสัญญาณที่ต้องการใช้งาน ค่าเดิม คือ 2.4GHz (B+G+N)
   • SSID ชื่อสัญญาณ Wi-Fi
   • Channel Width เลือกความกว้างของสัญญาณ ค่าเดิม คือ 20MHz
   • Channel Number เลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิม คือ AUTO
   • Radio Power ระดับกำลังส่งสัญญาณ ค่าเดิม คือ Standard
   • Associated Clients ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาที่สัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz
  • Security
   • Encryption เลือกประเภทของรหัสสัญญาณ Wi-Fi ค่าเดิมคือ WPA/WPA2 Mixed
   • WPA Cipher Suite & WPA2 Cipher Suite เลือกประเภทการเข้ารหัสสัญญาณ Wi-Fi
   • Pre-Shared Key คือ ตั้งรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก